Також дивіться новини на facebook.com

Pегламент Сарненської районної державної адміністрації

                                                                                           Затверджено
                                                                          Розпорядження голови Сарненської 
                                                                          районної державної адміністрації 
                                                                           22 лютого 2021 року № 77
 
                                                         Регламент
Сарненської районної державної адміністрації 
 
1.Загальні положення 
 
1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Сарненської районної державної адміністрації (далі -   
райдержадміністрація). 
2. Розгляд  у  райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції,  зокрема щодо делегованих Сарненською районною радою повноважень,  провадиться  головою,  першим  заступником  голови, заступниками  голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними  органами,  службами  і комісіями,  утвореними головою райдержадміністрації.
3.  Робота райдержадміністрації,  її  апарату   та  структурних   підрозділів  є відкритою і  гласною,  за  винятком розгляду питань,  які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.
Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. 
Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. 
4. Розподіл  обов'язків  між  посадовими   особами   райдержадміністрації  проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня  призначення  його  на  посаду.
 При розподілі обов’язків мають бути   визначені: 
функції і повноваження посадової особи; 
структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, діяльність яких координується відповідною посадовою особою; 
підприємства, установи та організації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію  державної політики відповідно до законодавства; 
порядок заміщення  голови  райдержадміністрації,  його першого заступника та заступника у разі їх відсутності. 
5. Положення про структурні  підрозділи  райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких  підрозділів, погоджуються  із  заступниками  голови  райдержадміністрації (відповідно  до  розподілу обов'язків), а також з начальником відділу з питань правової роботи апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови  райдержадміністрації. 
Положення  про структурні підрозділи  райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких  підрозділів, погоджуються  із  заступниками  голови  райдержадміністрації (відповідно до  розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації, а також  начальником відділу з питань правової роботи апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації. 
Положення про апарат райдержадміністрації розробляється начальником відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації, погоджується  із керівником апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
 
2. Планування роботи  райдержадміністрації 
 
6. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.
7. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними  (річними),  поточними  (квартальними),  оперативними  (місячними) планами, які затверджуються розпорядженнями голови райдержадміністрації.
8.  Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється  організаційним відділом апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів  райдержадміністрації,  погодженими  із  першим заступником, заступниками  голови, керівником апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Пропозиції до планів роботи подаються в організаційний відділ апарату райдержадміністрації до 15 числа місяця, який передує року, кварталу або місяцю, на який затверджується план.
Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з  урахуванням  статті  7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 
9. Плани  роботи райдержадміністрації  передбачають заходи, спрямовані     на виконання Конституції України, законів України, актів  Президента  України  та постанов Верховної   Ради   України, прийнятих  відповідно  до Конституції  та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших  органів  виконавчої  влади  вищого  рівня,  (далі   -   акти   законодавства),   доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених   законами,   а  також  делегованих  Сарненською районною  радою повноважень   та забезпечення   реалізації  державної  політики. 
           До планів роботи  райдержадміністрації включаються: 
актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць,  функціонуванням  галузей господарського комплексу  та  розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності райдержадміністрації, її взаємодією з органами місцевого самоврядування,  які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови  райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів з їх врегулювання; 
перелік актів законодавства, розпоряджень, доручень голови  райдержадміністрації, першого заступника та заступників голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю. 
 Плани повинні містити питання: 
підведення підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи; 
діяльності структурних   підрозділів  райдержадміністрації.   
 Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів 
райдержадміністрації як правило, передбачає проведення комплексної або цільової  перевірки стану справ у відповідній галузі або  території .
 У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.
10. Додаткові   (позапланові)    питання    включаються    до  затвердженого  плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 Питання виключаються з плану роботи райдержадміністрації за рішенням  голови райдержадміністрації  на підставі доповідної записки першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
11. Робота   структурних   підрозділів  та  апарату  райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються  першим заступником, заступниками  голови,  керівником   апарату   райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації затверджується керівником апарату райдержадміністрації. 
 Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату 
райдержадміністрації  здійснюється  з  урахуванням положень пункту 9 цього  Регламенту. 
12. Додаткові  (позапланові)  питання  включаються  до  плану роботи     структурного підрозділу та  апарату райдержадміністрації і  виключаються з нього  за  рішенням  першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації  відповідно  до  розподілу  функціональних повноважень.  
 13. Контроль  за   виконанням   планів    роботи    райдержадміністрації,  структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації  відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівниками структурних підрозділів   райдержадміністрації та її апарату.
14. Підготовка  звітності  райдержадміністрації, передбаченої статтями  30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації",  проводиться  організаційним відділом апарату райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату, затверджених заступником голови  (відповідно до розподілу обов'язків),  керівником апарату райдержадміністрації. 
Зміст звітності  за  місяць,  квартал  і   рік   визначається питаннями,  що  вирішуються  райдержадміністрацією  та  її структурними підрозділами. 
Звіт про  результати  діяльності  райдержадміністрації за рік розміщується  на  її  офіційному  веб-сайті  та у місцевих засобах масової інформації. 
 
3. Організація роботи апарату райдержадміністрації 
 
15. Апарат райдержадміністрації, відповідно до покладених на нього завдань: 
 опрацьовує документи,  що  надходять до райдержадміністрації,  готує до них  аналітичні,  довідкові  та  інші матеріали,  а  також  проекти розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, доручень першого заступника, заступників голови,  керівника апарату райдержадміністрації; 
здійснює опрацювання  проектів  розпоряджень, розробляє за дорученням  голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
перевіряє, за  дорученням  голови  райдержадміністрації, виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень  голів облдержадміністрації та райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з  питань  здійснення  повноважень  райдержадміністрації), структурними  підрозділами  райдержадміністрації,    вивчає  та узагальнює досвід роботи  зазначених  органів  і  надає  практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;
 здійснює контроль  за  своєчасним поданням  доповідей,  інформаційних  та  інших матеріалів з питань виконання  актів  законодавства,  розпоряджень   голови   райдержадміністрації; 
за дорученням  голови  райдержадміністрації  проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку,  визначених законодавством,  надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації  їх  роботи,  готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного  вирішення  питань економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  району;
здійснює правове   забезпечення  діяльності  райдержадміністрації,  надає  методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування,  неухильне додержання актів законодавства  структурними  підрозділами,  апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
готує аналітичні,   інформаційні   та   інші   матеріали    з  організаційних   і кадрових  питань,  що  розглядаються  головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації;
проводить разом  із   структурними   підрозділами   райдержадміністрації,  територіальними органами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  аналіз соціально-економічного і   суспільно-політичного   становища  на   території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо його поліпшення; 
здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення  діяльності  райдержадміністрації;  
 забезпечує дотримання режиму роботи в  адміністративному  приміщенні райдержадміністрації;   
належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації;
дотримання правил охорони праці;
провадить діяльність,  пов'язану  з  державною таємницею, організовує  
та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в    райдержадміністрації  відповідно  до  вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці; 
забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги;
забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;
виконує інші функції відповідно до цього Регламенту.
15-1. Апарат районної державної адміністрації очолює керівник апарату райдержадміністрації, який є керівником державної служби.
Керівник апарату райдержадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації в порядку передбаченому законодавством про державну службу.
Керівник апарату райдержадміністрації видає накази з питань, що належать до його компетенції.
У разі тимчасової відсутності керівника апарату райдержадміністрації його обов’язки виконує керівник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.
16. Апарат  райдержадміністрації  у  процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації,   територіальними органами центральних органів  виконавчої  влади, а також з виконавчими органами місцевого самоврядування.
17. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та  положення про її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації. 
 
4. Управління персоналом 
 
18. Робота служби управління персоналом у райдержадміністрації спрямовується на  комплексне  вирішення питання щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками. 
19. Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.
Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.
20. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює сектор роботи з персоналом апарату райдержадміністрації.
У структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста (головного, провідного) з питань персоналу, а у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки з питань управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців (чи працівників за згодою) такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.
Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.
21. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації  та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.
22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, 
що повинні мати допуск до роботи з  таємними  документами,  можуть 
бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено 
допуск до державної таємниці. 
24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а 
також  з  метою  прийняття  рішення  щодо  преміювання, планування 
кар’єри  державних  службовців,  виявлення  потреби у професійному 
навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають 
оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну 
службу.
25. Райдержадміністрація розглядає  і  вносить   в установленому  порядку пропозиції щодо нагородження  державними нагородами,  нагородами Кабінету  Міністрів України та заохочує працівників  апарату і  структурних   підрозділів   райдержадміністрації,  підприємств,  установ та  організацій,  що належать до сфери її управління. 
26. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа. 
27. Відповідальність за реалізацію державної політики з  питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та  її  структурних  підрозділах,  добір  персоналу, планування та організацію  заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу,  її  проходження  та  припинення  несе  сектор роботи з персоналом апарату райдержадміністрації.
 
5. Організація роботи з документами 
    та контролю за їх виконанням 
 
28. Організація роботи з документами у райдержадміністрації   здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції  з  діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55. 
Інструкція  з  діловодства  розробляється загальним відділом апарату райдержадміністрації та затверджується головою райдержадміністрації. 
          Основні функції з діловодства в райдержадміністрації виконується загальним відділом апарату райдержадміністрації, який безпосередньо здійснює ділове обслуговування, організаційно-методичну роботу, пов’язану з документами, і відповідає за організацію і правильне ведення діловодства в державному органі вцілому.
Організація роботи з документами, що  містять  інформацію  з обмеженим  доступом, здійснюється  в установленому законодавством порядку. 
Опрацювання та розгляд запитів щодо надання публічної інформації здійснюються відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та у порядку, визначеному розпорядженням голови райдержадміністрації.
29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть   голова, перший заступник, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату  райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату, територіальних органів центральних органів виконавчої влади.
30. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення. 
 Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених 
актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації,   розпорядженнями  і дорученнями голови   райдержадміністрації,   розгляд звернень комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  і  звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
 Контроль за  виконанням   завдань,    визначених    актами законодавства,  дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями, дорученнями голови  райдержадміністрації, а  також за розглядом звернень комітетів Верховної  Ради  України, запитів  і звернень   народних  депутатів  України,  депутатів  місцевих  рад, за розглядом звернень громадян, інших документів здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.
31. Для  здійснення  контролю  за  виконанням  актів законодавства,  доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації  розробляється  у разі потреби, план контролю,  в якому визначаються  проміжні  контрольні строки виконання завдань, структурні підрозділи   райдержадміністрації,  що  відповідають  за   організацію   виконання окремих    завдань,   структурний   підрозділ,   який   забезпечує координацію роботи  з  організації  і  контролю  за  виконанням  у цілому.  План  контролю затверджує голова райдержадміністрації. 
32. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень 
Прем'єр-міністра    України,    розпоряджень    голови    облдержадміністрації,     розпоряджень    голови    райдержадміністрації  розглядом звернень  комітетів  Верховної  Ради України,   запитів   і  звернень  народних  депутатів  України  та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:
аналізу і   узагальнення   у   визначені   строки   письмової інформації  про  стан  виконання  документів  у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;
систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
проведення періодичної комплексної або цільової перевірки 
організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях; 
розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників. 
 Акти і доручення органів влади вищого рівня виконуються у терміни, встановлені ними. Якщо термін не визначено, виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту підписання акта чи доручень, або в терміни, визначені головою райдержадміністрації.
33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань, у разі встановлення проміжних контрольних строків, подаються голові райдержадміністрації  або його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж  за  10  днів  до  закінчення строку,  визначеного  актом законодавства, дорученням Прем'єр-міністра  України,   розпорядженням    голови облдержадміністрації, розпорядженням   голови  райдержадміністрації або планом контролю. 
За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про 
можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа 
у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу 
обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для забезпечення виконання документів. 
34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що 
подається відповідно Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Рівненській обласній державній адміністрації, іншим органам 
виконавчої  влади  вищого   рівня,   підписує голова райдержадміністрації. 
Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі 
письмового звіту керівника відповідного органу або іншого 
документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою 
голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно 
до розподілу обов'язків). 
 Про стан виконавської дисципліни загальний відділ апарату райдержадміністрації інформує голову райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації щокварталу до 05 числа наступного місяця кварталу.
 
6. Організація розгляду звернень громадян 
   та проведення особистого прийому громадян 
 
35. Райдержадміністрація відповідно до Законів України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції»  організовує  розгляд звернень громадян. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі  ведення  діловодства  та  проведення   особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації. 
Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до 
Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах 
державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, 
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 
власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів   України   від   14   квітня  1997  року №  348. 
36. Порушені  у  зверненнях  громадян  питання  розглядаються головою    райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, або за їх дорученням керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 
37. Особистий прийом громадян проводить  голова  райдержадміністрації,  перший заступник, заступники голови райдержадміністрації,  керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів  райдержадміністрації  згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.
Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію 
про місце проведення, дні і години прийому. 
Виїзні прийоми  громадян   посадовими    особами    райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.
 Загальний відділ апарату райдержадміністрації щоквартально аналізує  роботу із зверненнями громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин  виникнення обґрунтованих  скарг  і  зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань. 
37-1. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної 
первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких 
громадян здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну 
правову допомогу". 
Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, голова, перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. 
При продовженні терміну розгляду звернення, відповідальні виконавці готують проміжну відповідь з обґрунтуванням причин такого продовження та строків надання відповіді по суті порушеного питання.
У разі допущення порушень термінів розгляду звернень, виконавець подає доповідну записку на ім’я керівника,яке вказане у резолюції, із зазначенням причин, які зумовили порушення терміну розгляду.
Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у статті               5 Закону України «Про звернення громадян», повертається авторові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження.
Письмові звернення, у яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень районної державної адміністрації, пересилаються для розгляду за належністю до органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін не пізніше 5 робочих днів із дня надходження до районної державної адміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.
Рішення про направлення звернення за належністю приймають голова, перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків),  керівник апарату районної державної адміністрації. Звернення направляється визначеному органу разом із супровідним листом, у якому міститься прохання повідомити заявника про результати розгляду його звернення.
Не розглядаються  повторні звернення, що були предметом розгляду в районній державній адміністрації від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає голова районної державної адміністрації, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, встановлених Законом України "Про звернення громадян", здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.
На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до районної державної адміністрації, забезпечення реалізації та гарантування закріпленого Конституцією України права на звернення до органів державної влади, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи із зверненнями у райдержадміністрації утворена  постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації. Очолює комісію голова райдержадміністрації. Склад комісії та положення про неї затверджується головою райдержадміністрації.
 
7. Організація правового забезпечення діяльності
районної державної адміністрації 
 
38. Правове  забезпечення  діяльності  районної державної адміністрації,  а також надання методичної та іншої практичної допомоги з  правових  питань  здійснює  відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації. 
 Відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації підпорядковується керівнику  апарату райдержадміністрації. 
39. У своїй діяльності відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації керується  Конституцією  та законами України,  а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами  Верховної  Ради  України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови райдержадміністрації та положенням про відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації.  
40. Основними завданнями відділу з питань правової роботи апарату райдержадміністрації є: 
правове забезпечення діяльності райдержадміністрації; 
організація правової   роботи,   спрямованої   на   правильне застосування  і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
підготовка інформаційних,  довідкових  та  інших матеріалів з питань застосування законодавства, в тому числі антикорупційного.
41. Відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації відповідно до  покладених  на  нього завдань:
забезпечує відповідність законодавству  проектів   розпоряджень голови  райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів (зокрема: договорів, угод) райдержадміністрації; 
проводить правову експертизу проєктів розпоряджень голови 
райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі  їх  невідповідності актам  законодавства та/або подає пропозиції щодо  приведення  таких  проектів  у  відповідність  з вимогами законодавства;
визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
надає методичну допомогу   працівникам   апарату   райдержадміністрації  та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них  завдань і функціональних обов'язків; 
представляє інтереси  райдержадміністрації у  судах  та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів; 
виконує інші функції з правового забезпечення діяльності 
райдержадміністрації  відповідно  до  цього  Регламенту  та положення про відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.
42. Начальник відділу з питань правової роботи апарату райдержадміністрації:
здійснює керівництво роботою відділу з питань правової роботи апарату райдержадміністрації, несе персональну відповідальність за  виконання  покладених  на  відділ завдань;
бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації; 
організовує роботу працівників відділу з питань правової роботи апарату райдержадміністрації, дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції  стосовно  заохочення  працівників  відділу  та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством; 
виконує інші передбачені законодавством функції. 
 
8. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, 
           служби і комісії райдержадміністрації 
 
43. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації   голова райдержадміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії,  робочі групи, комісії тощо), служби. Завдання, функції та персональний склад яких визначає голова райдержадміністрації. 
З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами  при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від  03  листопада  2010  року №  996  (із змінами) утворюється громадська рада. 
Рішення зазначених органів оформляються протоколами. 
44. Для  узгодженого  розгляду   питань,   що   належать   до компетенції райдержадміністрації,  обговорення найважливіших напрямів  її  діяльності  може   утворюватися   колегія   райдержадміністрації  (далі  -  колегія)  у  складі  голови  райдержадміністрації (голова колегії),  його  заступників,  керівника апарату    та    керівників   структурних   підрозділів   райдержадміністрації.
45. До складу колегії райдержадміністрації можуть входити за згодою  керівники  територіальних органів міністерств, інших центральних  органів  виконавчої влади, посадові особи  органів  місцевого  самоврядування.
До складу  колегії  райдержадміністрації за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ, організацій можуть бути включені їх представники. 
Кількісний та персональний склад колегії райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації.
 Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається головою райдержадміністрації.
 Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються  питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
46. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на  ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
47. Рішення  колегії   приймаються з кожного питання порядку денного  відкритим   голосуванням більшістю  голосів  присутніх на засіданні членів колегії.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.
Рішення колегії  оформляється  протоколом,  який підписується головою  колегії  і  є  підставою  для  видання  ним  відповідного розпорядження. 
48. Організаційне забезпечення засідань колегії, оформлення їх протоколів покладається на організаційний відділ апарату райдержадміністрації.
49. У  своїй  роботі колегія райдержадміністрації керується  Положенням  про  колегію районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 травня 2014 року № 145, та цим Регламентом. 
 
9. Порядок підготовки та проведення нарад 
 
50. Голова райдержадміністрації, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних   підрозділів   райдержадміністрації  проводять наради з метою  оперативного  розгляду  та  вирішення  питань,  що належать до їх компетенції. 
Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації, першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації, або окремо визначених працівників.
51. Порядок  денний,  аналітичні  довідки  про  стан справ та обґрунтування причини внесення  питання  на  розгляд наради надсилаються її учасникам за два дні до її проведення,  а з додаткових (позапланових) питань - подаються завчасно у день проведення наради в організаційний відділ апарату райдержадміністрації. 
Перелік запрошених осіб на заходи за участю керівництва райдержадміністрації визначається за погодженням з головою райдержадміністрації, заступниками, керівником апарату райдержадміністрації.
Організація та виклик на наради, семінари, інші заходи, необхідність матеріалів здійснюється завчасно, але не пізніше як за один-два дні до їх проведення, і покладається на відповідні структурні підрозділи (залежно від тематики) чи інших працівників апарату, яким це доручено керівництвом.
52. Прийняті на нарадах рішення оформляються  протоколами  не 
пізніше ніж у триденний строк (робочі дні). У протоколі зазначаються прізвища 
та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що 
розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. 
Протокол наради підписує головуючий та особа, що його підготувала. 
53. За підсумками нарад, з метою забезпечення невідкладного виконання термінових заходів або вирішення актуальних питань, що можуть бути оперативно виконані у стислі терміни, голова районної державної адміністрації або його заступники можуть видавати доручення.
Оформлення доручень голови районної державної адміністрації за підсумками апаратних нарад та контроль за їх виконанням здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації, інших нарад – керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку проведення нарад. 
Оформлення доручень голови районної державної адміністрації, наданих ним при перебуванні в населених пунктах району, а також на підприємствах і установах, а також контроль за їх виконанням здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації.
Проєкти доручень погоджуються шляхом їх візування, при цьому зазначаються ініціали, прізвище особи, яка візує проект доручення, а також дата візування.
Проєкти доручень голови районної державної адміністрації опрацьовуються та візуються в такій послідовності:
посадова особа (особи), яка підготувала доручення, з відміткою –«розробник»;
заступник (заступники) голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;
керівник апарату районної державної адміністрації, у разі його відсутності – особа, призначена тимчасово виконувати обов’язки керівника апарату районної державної адміністрації;
начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації або особа, що його заміщує;
начальник відділу з питань правової роботи апарату районної державної адміністрації або особа, що його заміщує.
Оформлення протоколів нарад, які проводяться заступниками голови районної державної адміністрації, і підготовка відповідних доручень здійснюється управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку і проведення нарад.
54. Дозвіл на офіційне повідомлення  засобів масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати керівник апарату районної державної адміністрації або уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.
 
10. Порядок внесення та розгляду проектів 
розпоряджень голови райдержадміністрації 
 
55. Голова райдержадміністрації на виконання  Конституції  України,  законів  України,  актів Президента  України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та  інших  центральних органів виконавчої влади, які відповідно до 
закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, в межах своїх повноважень видає розпорядження.
56. Проєкти  розпоряджень голови райдержадміністрації  (далі  -  проєкти  розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її  апарату,  а  також територіальні органи центральних органів виконавчої влади в районі.
57. У разі коли розроблення проєкту розпорядження доручено 
кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому  органу,  головним  розробником  є  виконавець, зазначений першим. 
58. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню 
із    заінтересованими    структурними    підрозділами    райдержадміністрації, а у разі потреби - з іншими органами. 
У   разі,   коли   проєкт  розпорядження  стосується  розвитку конкретної  адміністративно-територіальної  одиниці  або інтересів окремої   територіальної   громади, такий проєкт надсилається відповідному органу місцевого  самоврядування  для  розгляду  і внесення  пропозицій.  
Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації,  її  апарату  та інші   органи,   виходячи   із  змісту  основних  положень  проєкту розпорядження. 
Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу 
заінтересованих  структурних   підрозділів  райдержадміністрації,  її апарату  та  інших  органів  з  розроблення проекту  розпорядження,  вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту  (проводить  консультації, узгоджувальні  наради,  робочі  зустрічі  тощо),  отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали. 
Заінтересовані структурні  підрозділи  райдержадміністрації,  її  апарату  та  інші органи, за зверненням головного розробника, у  визначений  ним  строк  беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.
Проєкти розпорядження погоджуються  шляхом   їх   візування   керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату   райдержадміністрації, начальником загального відділу апарату райдержадміністрації, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації або особою, що його заміщує, за необхідності окремими працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації. При  цьому  зазначається  посада,  ініціали  і прізвище  особи,  яка  візує  проєкт  розпорядження,  а також дата візування. 
Якщо заінтересовані  структурні  підрозділи  райдержадміністрації та інші органи не  висловили  своєї позиції щодо проєкту   розпорядження   у  визначений головним розробником строк, такий проєкт вважається   погодженим  без зауважень. 
За результатами погодження проєкту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій 
зазначаються   заінтересовані   структурні   підрозділи  райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що: 
погодили проєкт розпорядження без зауважень; 
висловили зауваження  та   пропозиції, враховані  головним розробником;
висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;      
не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження. 
Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проєкт 
розпорядження  стосується  кадрових,  організаційних  (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації. 
Копії документів  погодження  проєкту  розпорядження   зберігаються   в архівних справах головного розробника. 
59. Неврегульовані  розбіжності  у  позиціях  заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації,  її апарату та інших  органів  щодо  проєкту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій  (додаток  2), який   підписує керівник   структурного   підрозділу   райдержадміністрації,  її  апарату,  іншого  органу,  що  є  головним розробником. 
60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проєкту 
розпорядження  (додаток   3),   що   повинна   містити   необхідні розрахунки,  обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження. 
До пояснювальної записки, у разі потреби можуть додаватися 
інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). 
Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати 
чотирьох аркушів. 
Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з 
кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої 
групи або з інших організаційних питань. 
Подання пояснювальної  записки  до  проєктів   розпоряджень нормативного   характеру,  в  тому  числі  регуляторних  актів,  є обов'язковим. 
61. У разі, коли проєкт розпорядження, що готується, тягне за 
собою  зміни або доповнення до інших розпоряджень,  такі зміни або 
доповнення включаються в текст проекту  або  подаються  у  вигляді 
проекту  окремого розпорядження одночасно з основним проєктом.  До 
таких проєктів розпоряджень додається порівняльна таблиця 
(додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, 
що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій 
редакції. 
62. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою,  в якій  зазначаються особи,  що були залучені до такого обговорення, його результати,  а також рішення щодо  врахування  пропозицій  чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково. 
63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань,  як правило,  має  вступну  частину  (преамбулу),  в  якій  наводяться результати  аналізу  стану  справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні  відповідних  проблем,   визначається   мета   видання розпорядження.
 Нормативні положення  та  завдання  суб'єктам  відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути  конкретними і реальними,   спрямованими на досягнення у  найкоротший  строк визначеної мети та містити у разі  потреби  перелік  виконавців  і строки виконання завдань.
У проекті  розпорядження  можуть передбачатися, у разі потреби, 
проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід 
виконання встановлених розпорядженням завдань. 
 Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку 
відповідної території, у разі потреби, попередньо  обговорюються  на 
засіданнях колегії райдержадміністрації.
64. У разі розроблення проєкту розпорядження, який має ознаки 
регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його 
регуляторного  впливу  відповідно  до  вимог  Закону  України "Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, 
затвердженою постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня         2004 року № 308. 
Головний розробник, разом з проектом розпорядження, який має 
ознаки регуляторного акта, подає: 
копію  рішення  сектору Державної регуляторної служби у Рівненській області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про   задоволення   скарги   головного   розробника  щодо  відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного  впливу;
копію повідомлення про оприлюднення проекту. 
65. Підготовлений проєкт розпорядження підписується керівником органу,  що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації  разом  з  документами, передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.
За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання  внесеного проекту розпорядження   проводиться   в  її  апараті  та,  у  разі  потреби, здійснюється редагування його тексту. 
Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів.  У разі потреби зазначений строк  може  бути  продовжено  на  обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.
66. Проєкти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі 
у відділі з питань правової роботи апарату райдержадміністрації.
У разі, коли проєкт розпорядження  подано  апарату райдержадміністрації  з  порушенням визначених у цьому розділі вимог, відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації доповідає про це керівнику апарату  райдержадміністрації,  який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові  проект розпорядження та матеріали до нього. 
Відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий  проєкт розпорядження, зокрема  проводить  його  правову  експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням  проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної  техніки,  а  також,  у  разі  потреби, редагує проект розпорядження. 
Відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:
перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції  та законам України, іншим актам законодавства; 
оцінює ефективність обраного правового шляху  врегулювання проблеми; 
перевіряє проект розпорядження на відповідність  вимогам, встановленим  цим  Регламентом, а також повноту  погодження  із заінтересованими органами. 
У разі виявлення невідповідності проєкту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації  готує зауваження  до  такого  проєкту  та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.  
У  разі,  коли недоліки  проєкту  розпорядження  не  можуть  бути усунені
шляхом доопрацювання, відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 6). 
Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання  на нормативно-правові  акти, подається  для  проведення  правової експертизи разом з текстами зазначених актів. 
67. Якщо під час опрацювання проєкту розпорядження виявлено 
необхідність внесення до нього істотних змін, проєкт повертається 
для доопрацювання та повторного погодження. 
68. Проєкт розпорядження візується працівниками апарату райдержадміністрації,  які  здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку начальником відділу з питань правової роботи апарату, першим заступником голови або заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку), та передається керівнику апарату райдержадміністрації.
 Проєкт розпорядження вважається підготовленим, якщо він відповідає чинному законодавству, погоджений і завізований першим заступником, заступником голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, керівником апарату райдержадміністрації, головним розробником, начальником загального відділу апарату райдержадміністрації, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації або особою, яка його заміняє, за необхідності начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації головним бухгалтером, а також керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій, які є зацікавленими у його виданні.
Головний розробник подає райдержадміністрації проєкт розпорядження і додатки до нього на паперових та електронних носіях.
69. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного  характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями  не  встановлено  більш  пізній  строк набрання чинності.  Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються. 
 Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру  підлягають державній реєстрації у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України (м. Львів) згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів  міністерств,  інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та   контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер,  затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від  28  грудня  1992  року № 731. 
Відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації під час розгляду проекту розпорядження щодо відповідності його чинному законодавству визначає необхідність державної реєстрації і поряд з візою про погодження, за необхідності, робить відмітку «підлягає державній реєстрації».
Видане розпорядження голови райдержадміністрації передається загальним відділом апарату райдержадміністрації у відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації в оригіналі разом з двома завіреними копіями для подальшого подання на державну реєстрацію у Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Львів).
Відділ з питань правової роботи апарату райдержадміністрації готує супровідний лист до розпорядження голови райдержадміністрації, що подається на державну реєстрацію. Супровідний лист підписується головою райдержадміністрації або його заступником.
Розпорядження голови райдержадміністрації подається на державну реєстрацію у п’ятиденний термін після його видання.
При розсиланні і опублікуванні зареєстрованого розпорядження голови райдержадміністрації зазначення номера і дати державної реєстрації є обов’язковим.
Зміни і доповнення, що вносяться до розпорядження голови райдержадміністрації, підлягають державній реєстрації у такому ж порядку.  
Розпорядження голови  райдержадміністрації нормативного характеру   набирають   чинності  після  реєстрації  з  дня  їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення  їх у дію. 
Розпорядження голови райдержадміністрації,  що стосуються прав та  обов'язків громадян або мають загальний характер,  підлягають  оприлюдненню  і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання  чинності.  
Розпорядження голови райдержадміністрації оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації". 
Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень та підписуються керівником органу, який є головним розробником проєкту такого розпорядження, на лицьовому боці останнього аркуша додатка.   
Додатки до розпоряджень, головними розробниками яких є структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації, підписуються керівником відповідного структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації.
Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і   посадовим   особам   згідно   з   переліком   розсилання  та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому головою райдержадміністрації порядку. 
Головний розробник  забезпечує,  відповідно  до  вимог  Закону України  "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження. 
     Розпорядження голови райдержадміністрації, видані в межах його компетенції,  є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами,  підприємствами,  установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.
 
11. Публічне обговорення проєкту розпорядження 
    голови райдержадміністрації
 
         70. Проєкт розпорядження голови райдержадміністрації, який стосується інтересів широких   верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян,  передбачає затвердження регіональних  програм економічного,  соціального,  культурного  розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку,  може  бути винесений  для  публічного  обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом  опублікування  у  друкованих  засобах  масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб. 
71. Рішення про проведення публічного обговорення проєкту 
розпорядження  приймає  голова   райдержадміністрації   на підставі пропозиції   головного   розробника  або  за  власною ініціативою. 
72. Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проєкту 
розпорядження   повинна   містити  обґрунтування  необхідності обговорення  та  інформацію  про  джерела  фінансування   його проведення,  стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження. 
Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками   заінтересованих  структурних  підрозділів  райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами. 
До пропозиції додаються проєкт розпорядження голови райдержадміністрації,  завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення. 
 У плані проведення публічного обговорення зазначається: 
які верстви  та  групи  населення  повинні  взяти  участь   в  обговоренні; 
яких результатів необхідно досягти;
які заходи передбачено здійснити в ході обговорення; 
строк проведення обговорення. 
          Проєкт розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, 
оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями                        9, 12, 13 і 20 Закону України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності". 
72. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.
Головний розробник подає райдержадміністрації проєкт розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони  і   адресу   головного розробника. 
Публічне обговорення проєкту розпорядження проводиться з урахуванням положень  Порядку  проведення  консультацій  з громадськістю   з   питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996. 
73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного   обговорення   проекту   розпорядження,  розглядаються головним розробником,  узагальнюються  та  враховуються  під  час доопрацювання проєкту. 
Доопрацювання проекту розпорядження голови райдержадміністрації за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо  продовження  строку  внесення  такого  проєкту  до  райдержадміністрації. 
 
12. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами
державної влади та органами місцевого самоврядування 
 
          74. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного  виконання покладених  на райдержадміністрацію завдань. 
 Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку. 
75. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення  пріоритетів  та  плани  роботи  структурних підрозділів  територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших  центральних  органів  виконавчої  влади  (крім  рішень  про визначення  пріоритетів  та  планів  роботи територіальних органів 
МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції). У разі  ненадання у встановлений територіальними органами  центральних  органів  виконавчої  влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.
                                                                                               Додаток 1 
                                                                                               до регламенту 
 
ДОВІДКА 
               про погодження проекту розпорядження 
 
_____________________________________________ 
   (назва) 
 
Проект розпорядження розроблено __________________________________ 
                                                                                                           (найменування структурного 
__________________________________________________________________ 
      підрозділу, іншого органу, що є головним розробником) 
__________________________________________________________________ 
                    (підстава для розроблення) 
 
     та погоджено:
     без зауважень 
_____________________             __________________________ 
                  (посада)                                               (ініціали та прізвище) 
 
     із зауваженнями (пропозиціями),
     які враховано 
 
     _____________________             __________________________ 
                      (посада)                                                                      (ініціали та прізвище) 
 
     із зауваженнями (пропозиціями),
     які враховано частково 
 
     _____________________             __________________________ 
                     (посада)                                                          (ініціали та прізвище) 
 
     із зауваженнями (пропозиціями),
     які не враховано 
 
     _____________________             __________________________ 
                             (посада)                                                           (ініціали та прізвище) 
 
Структурні підрозділи  райдержадміністрації, її апарату, інші   органи,   які відповідно до пункту  ____  Регламенту ______________  держадміністрації,  затвердженого  розпорядженням голови _________________   держадміністрації   від   ____________ N ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень: _____
__________________________________________________________________ 
 
______________________  ______________   _________________________ 
 (найменування посади                                        (підпис)                              (ініціали та прізвище) 
керівника структурного 
підрозділу, іншого
органу, що є головним 
 розробником) 
 
 
 _____ ____________ 20___ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Додаток 2 
                                                                                                до  регламенту 
 
ПРОТОКОЛ 
узгодження позицій 
 
     щодо проекту розпорядження _______________________________ 
                                                                              (назва) 
     1. Ураховані зауваження (пропозиції) 
 
------------------------------------------------------------------
|Редакція частини|Найменування структурного|  Спосіб врахування  |
|проекту розпо-  |   підрозділу, іншого    |                     |
|рядження, до    |    органу, що подав     |                     |
|якої висловлено |       зауваження        |                     
|  зауваження    | (пропозиції) та їх зміст|                     
|  (пропозиції)  |                        
------------------------------------------------------------------ 
     2. Неврегульовані розбіжності 
 
-------------------------------------------------------------------
|Редакція спірної|Найменування структурного | Обґрунтування причин|
|частини проекту |підрозділу, іншого органу,| відхилення зауважень|
|розпорядження   | що висловив зауваження   |(пропозицій) головним|
|                | (пропозиції) та їх зміст |     розробником     |
------------------------------------------------------------------- 
 
______________________  ______________   _________________________ 
   (найменування посади                               (підпис)                              (ініціали та прізвище) 
  керівника структурного 
  підрозділу, іншого 
  органу, що є головним 
    розробником) 
 
 _____ ______________ 20___ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Додаток 3 
                                                                                                     до  регламенту 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
     до проекту розпорядження ____________________________________ 
                                                                               (назва) 
 
     1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 
Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на 
виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання. 
     2. Мета і шляхи її досягнення 
Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту. 
     3. Правові аспекти 
Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що  діють  у відповідній сфері суспільних відносин.
Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних  чи розробленні нових розпоряджень. 
У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов’язків громадян, про це зазначається окремо. 
     4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження,  розрахунок  необхідних  матеріальних  і фінансових витрат, їх
обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує  додаткових  матеріальних  та  інших  витрат,  про це зазначається окремо. 
Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до 
пояснювальної записки. 
     5. Позиція заінтересованих органів 
Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших  
органів, та стисло викладається їх позиція. 
Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, 
проведену з  їх  урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним   розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення,   врегулювання  спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори,  консультації,  робочі зустрічі,  наради  тощо,  а  також хто з посадових осіб брав у них участь). 
     
       6. Регіональний аспект 
 Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку 
адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують 
положення  проекту  потребу  регіону,  його  вплив  на регіональний   розвиток,   наводиться  позиція  органів  місцевого самоврядування,  а також визначається ступінь  її  відображення  в проекті. 
        7. Громадське обговорення 
Наводяться результати  проведених консультацій  з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування,  запропоновані  шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування  таких  пропозицій  та  зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів. 
Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо. 
     8. Прогноз результатів 
Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, 
зазначаються   критерії   (показники),   за  якими  оцінюється  їх ефективність,  порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються   можливі  ризики  та  заходи  щодо  їх  мінімізації. Критерії оцінки  ефективності  повинні  зазначатися  в  конкретних одиницях  (грошові  одиниці,  одиниці  продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть  додаватися  до пояснювальної записки. 
______________________  ______________   _________________________ 
 (найменування посади керівника                       (підпис)                            (ініціали та прізвище) 
  структурного підрозділу, іншого
  органу, що є головним 
    розробником) 
 
 
 _____ ______________ 20___ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Додаток 4 
                                                                                                 до  регламенту 
 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
 
 
     до проекту розпорядження ____________________________________ 
                                                                                                                 (назва) 
 
-------------------------------------------------------------------
       Зміст положення           Зміст відповідного положення   
   чинного розпорядження        проекту розпорядження       
------------------------------------------------------------------- 
 
 
______________________  ______________   _________________________ 
(найменування посади                                          (підпис)                                (ініціали та прізвище) 
керівника структурного 
 підрозділу, іншого
органу, що є головним 
     розробником) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Додаток 5 
                                                                                                            до регламенту 
 
_________________________________________ 
                           (найменування структурного підрозділу, 
                         іншого органу, що є головним розробником) 
 
 
     Відповідно до Регламенту _____________ держадміністрації, 
затвердженого розпорядженням  її  голови  від  _______  N   _____, 
повертаємо проект розпорядження __________________________________ 
                                                                                                          (назва) 
 
для приведення його у відповідність з вимогами пункту ____________ 
зазначеного Регламенту. 
 
 
Додаток: на _____ арк. 
 
 
______________________  ______________   _________________________ 
              (підпис)                                      (ініціали та прізвище)                          (керівник апарату) 
 
 _____ _____________ 20___ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Додаток 6 
                                                                                                   до регламенту 
 
ВИСНОВОК 
 
відділу з питань правової роботи апарату _______________ держадміністрації 
                                                                             (найменування) 
 
до проекту розпорядження _________________________________________ 
                                                                         (назва) 
 
     Проект розпорядження розроблено _____________________________ 
                                                                              (найменування структурного 
 
__________________________________________________________________ 
                                                      підрозділу, іншого органу, що є головним розробником) 
 
1. За результатами  проведеної  експертизи виявлені  невідповідності:
1) __________________________________________________________ 
        (Конституції і законам України, іншим актам законодавства, 
 
__________________________________________________________________ 
                                          розпорядженням голови держадміністрації) 
 
     2) __________________________________________________________ 
                                     (вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються 
 
________________________________________________________________ 
                                              недоліки, зокрема логічні та змістові) 
 
     2. Узагальнений висновок ____________________________________ 
                                                                                           (наводиться узагальнений висновок та 
__________________________________________________________________ 
                      пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та
 
__________________________________________________________________ 
    обґрунтованість проекту, доцільність способу  правового врегулювання питання, порушеного в ньому) 
 
     Правову експертизу проекту розпорядження проведено: 
 
______________________  ______________   _________________________ 
(найменування посади працівника                   (підпис)                                  (ім'я та прізвище) 
  юридичного  відділу) 
 
____________________  ______________   _________________________ 
     (керівник юридичного відділу)                       (підпис)                                    (ім'я та прізвище) 
  ______ ____________ 20___ р.