Також дивіться новини на facebook.com

№ 39 від 10 лютого 2014 року "Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2014 році"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 

10 лютого 2014 року                                                                                 № 39

 
 
Про проведення першого туру

щорічного Всеукраїнського конкурсу

“Кращий державний службовець” у 2014 році

 
 
 

Керуючись статтею 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від           19 вересня 2007 року № 1152 “Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року № 29 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, на виконання розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 28 січня 2014 року № 26 “Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, на виконання плану заходів з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2014 році, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 31 січня 2014 року № 32 та з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців:

 

1. Провести перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращийдержавний службовець” у 2014 році серед державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

2. Утворити організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2014 році (далі – організаційний комітет) у складі  згідноз додатком.

3. Затвердити:

– Положення про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращийдержавний службовець” (далі – Положення),  додається.

– план заходів з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращийдержавний службовець” у 2014 році (далі – План заходів), додається.

 
4. Організаційному комітету розробити та затвердити порядок проведенняпершого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2014 році.
 

5. Завідувачу сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації висвітлити у місцевих засобах масової інформації та довести до відомадержавних службовців райдержадміністрації інформацію про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2014 році.

 

6. Завідувачу сектору кадрової роботи апарату районної державної адміністрації про виконання розпоряджень голови  Рівненської облдержадміністрації від 28 січня 2014 року № 26 “Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращийдержавний службовець” та від 31 січня 2014 року № 32 “Про план заходів з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2014 році”  інформувати облдержадміністрацію до 15 травня 2014 року.

 
7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2013 року № 40 “Про проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2013 році”.
 
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації.
 
 
 

Голова адміністрації                                                                      А.Остапчук

              Додаток
до розпорядження голови райдержадміністрації 
10 лютого 2014 № 39
 
 
С К Л А Д
організаційногокомітетузпроведенняпершого туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу “Кращийдержавнийслужбовець” у 2014році
 
 
Хомич Олексій Максимович
- перший заступник голови райдержадміністрації,
голова організаційного комітету
 
 
Стельмах Василь Мусійович

      - керівник апарату райдержадміністрації,

заступник голови організаційного комітету
 
 
Сорока Оксана
Йосипівна
- завідувач сектору кадрової роботи апарату райдержадміністрації, секретар організаційного комітету
 
Члени організаційногокомітету
Марковець Руслан
Петрович

- начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

 
 
Наумович Інна Вікторівна
- заступник голови райдержадміністрації
 
 
Ностер Алла
Георгіївна

- начальник організаційного відділу апарату райдержадміністрації;

 
 
Погуляєва Яна
Юріївна
- начальник юридичного відділу апарату    райдержадміністрації;
 
 
Сухарева Тетяна Євгеніївна
- заступник голови райдержадміністрації
 
 
 

Шокот Інна

Ігорівна

- завідувач сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

 
      
Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                                      В.Стельмах
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Розпорядження голови

                                                                                             райдержадміністрації

                                                                                             10 лютого 2014 року №39                                                                                                           

 
ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращийдержавний службовець” у 2014 році

 
Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2014 році (далі – конкурс).
 

І. Загальніположення

1. Організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращийдержавний службовець” у 2014 році (далі – організаційний комітет), утворюється районною державною адміністрацією у складі голови, заступника голови, секретаря та членів організаційного комітету.

2. Організаційний комітет очолює перший заступник головирайонної державної адміністрації. До його складу входять заступники голови районної державної адміністрації, інші представники райдержадміністрації.

3. Чисельність організаційного комітету – 9 осіб.
 

II. Правовіпідставидіяльностіорганізаційногокомітету

У своїй діяльності організаційний комітет керується:

постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 “Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”;

наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року № 29 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” та іншими актами законодавства, що регламентують підвищення кваліфікації державнихслужбовців;

цим Положенням.
 

ІІІ. Організаціяроботиорганізаційногокомітету

1. Засідання організаційного комітету проводяться відповідно до плану заходів організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державнийслужбовець” та за необхідності.

2. Засідання організаційного комітету є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу.
3. Рішення організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх його членів відкритим голосуванням.

 У випадку рівного розподілу голосів членів організаційного комітету вирішальним є голос голови організаційного комітетуабо головуючого.

4.    За підсумками засідань організаційний комітет приймає рішення, які оформляються протоколом, що підписується членами та затверджується головою організаційного комітету.   
 
IV. Повноваженняорганізаційногокомітету
1 .      Визначає та затверджує порядок проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2014 році.
2. Розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.
3. Розробляє завдання з питань, що стосуються функціональних повноважень райдержадміністрації, посадових обов’язків державного службовця, з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники першого туру Конкурсу.
4. Організовує проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця, складання ділового документа, виконання завдань з володіння персональним комп’ютером учасниками першого туру Конкурсу.
5. Проводить оцінювання виконання практичних завдань, складання ділового документа, володіння персональним комп’ютером.
6. Визначає переможців першого туру Конкурсу у кожній номінації серед державних службовців районної державної адміністрації за підсумками першого туру шляхом відкритого голосування.
 

V. Повноваженняголовиорганізаційногокомітету

1. Здійснює загальне керівництво організаційним комітетом та підписує в установленому порядку йогорішення.

2. Вносить, у разі потреби, зміни до складу організаційного комітету.
3. Вирішує інші питання, віднесені до його повноважень.
 

VI. Повноваження заступника головиорганізаційногокомітету

1. Заміщає голову організаційного комітету у випадках йоговідсутності.

2. Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення першого туру Конкурсу, координує розроблення методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації державних службовців в рамках першого туру Конкурсу, узагальнення та розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

 
VII. Повноваження секретаря організаційногокомітету
 
1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності організаційного комітету відповідно до цього Положення.
2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях організаційного комітету.

3. Організовує засідання організаційного комітету, інформує про хід виконання плану заходіворганізаційного комітету, складає протоколи його засідань.

4. Готує необхідні матеріали щодо проведення першого туру Конкурсу для висвітлення їх на веб-сайті районної державної адміністрації та в засобах масової інформації.

 

VIII. Повноваженнячленіворганізаційногокомітету

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків, беруть участь у засіданнях організаційного комітету.
 
 
 
 
Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                  В.Стельмах

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                             райдержадміністрації

                                                                                   10 лютого 2014 року №39

 
ПЛАН ЗАХОДІВ
 з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
„Кращий державний службовець” у 2014 році
 
№ з/п
Найменування заходів
Термін виконання
Відповідальні
за виконання
1
2
3
4
1

Проведення інформаційно-рекламної кампанії Конкурсу за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю

Впродовж
І туру Конкурсу
Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації
 
2
Проведення першого засідання організаційного комітету
До 15.02.
2014
Голова оргкомітету
 
3
Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу з урахуванням встановлених критеріїв
До 25.03.
2014

Керівники структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації та відокремлених структурних підрозділів районної державної адміністрації

 
4
Подання до організаційного комітету необхідних  документів претендентів на участь у першому турі Конкурсу
До 25.03.
2014

Керівники структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації та відокремлених структурних підрозділів районної державної адміністрації

 
5
Проведення засідання організаційного комітету для розгляду наданих претендентами документів та прийняття рішень щодо участі державних службовців у Конкурсі
До 30.03.
2014
Організаційний комітет
 
6
Надання до управління державної служби Головного управління державної служби України в Рівненській області інформації про кількість учасників першого туру Конкурсу
До
30.03.
2014
Організаційний комітет
 
7
Підготовка та затвердження тестових завдань, які стосуються функціональних повноважень райдержадміністрації
До 30.03.
2014
Організаційний комітет
 
8
Інформування державних службовців про прийняття рішення щодо їх участі у першому турі Конкурсу
До 31.03.
2014
Організаційний комітет
 
19
Проведення першого туру Конкурсу
14 18
квітня 2014 року
Організаційний комітет
 
10
Підбиття підсумків та визначення переможців Конкурсу
22 – 26 квітня 2014 року
Організаційний комітет
 
11

Надсилання до організаційного комітету другого туру Конкурсу копій документів переможців, копій виконаних переможцями першого туру завдань та другого примірника оригіналу протоколу підбиття підсумків першого туру Конкурсу

До 30 квітня 2014 року

Організаційний комітет
 
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                   В.Стельмах