Також дивіться новини на facebook.com

Методичні рекомендації щодо надання у користування на умовах оренди земель водного фонду та водних об'єктів, розташованих на території Рівненської області

Методичні рекомендації

щодо надання у користування на умовах оренди земель водного фонду та водних об'єктів,

розташованих на території Рівненської області

 

1. Методичні рекомендації визначають механізм надання у користування на умовах оренди земель водного фонду та водних об'єктів (надалі – водні об’єкти), розташованих на території Рівненської області, та мають рекомендаційний характер.

2. Методичні рекомендації розроблені на підставі Водного та Земельного кодексів України, законів України “Про аквакультуру”, “Про місцеві державні адміністрації”, Бюджетного та Податкового кодексів України.

3. У користування на умовах оренди можуть надаватися земельні ділянки під  водосховищами (крім водосховищ комплексного призначення), ставками, озерами та замкненими природними водоймами для рибогосподарських потреб (у тому числі рибництва (аквакультури), культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

Право користування водоймою (водоймами) оформляється договором оренди земель водного фонду та водних об'єктів.

Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб земельні ділянки з водними об’єктами, що:

використовуються для питних потреб;

розташовані в межах територій та об’єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд”.

4. Підставою для користування водоймою є договір про строкове платне користування землями водного фонду та водного об'єкта, який надається юридичній або фізичній особі (далі - орендареві).

Визначення розміру орендної плати за наданий в оренду водний об’єкт здійснюється відповідно до Методики, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236.

Обчислення розміру орендної плати за рибогосподарську технологічну водойму здійснюється відповідно до Методики визначення розміру плати за ви­користання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, ри­богосподарської технологічної водойми, затвердженої наказом Мінагрополітики України від 14 січня 2014 року № 11.

Сплата орендної плати за водний об’єкт не звільняє від орендної плати за земельну ділянку під цим об’єктом.

Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, що визначаються Держземагентством України за формами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1724 “Деякі питання оренди земель”, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди земель водного фонду  та водного об'єкту чи продовження його дії.

5. Водні об’єкти надаються у користування, на умовах оренди на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою, органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором), згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з Державним агентством водних ресурсів України.

6. Не підлягають продажу на земельних торгах права на користування земельними ділянками під водою (водним простором) у разі:

розташування на зазначених земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності, користуванні фізичних або юридичних осіб;

поновлення договорів оренди землі.

7. Орендодавцями водних об’єктів, що надаються у користування на умовах оренди за рахунок земель комунальної власності, є органи місцевого самоврядування, за рахунок земель державної власності - обласна державна адміністрація.

У разі передачі водного об’єкта за межами населеного пункту обласна державна адміністрація доручає департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації забезпечити проведення земельних торгів.

8. Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта.

Порядок розроблення паспорта водного об’єкта затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня        2013 року № 99.

Паспорт водного об’єкта підлягає перегляду кожні п’ять років та у разі змін технічних параметрів водного об’єкта і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного режиму річки (водотоку) - і відповідному коригуванню.

Коригування паспорта водного об’єкта здійснюється відповідно до Порядку його розроблення.

Паспорт водного об’єкта погоджується з Державним агентством водних ресурсів України.

9. Підставою для укладання договору оренди землі водного фонду та водного об'єкта є протокол земельних торгів, яким визначено переможця торгів, наявність проекту відведення земельної ділянки і паспорта водного об’єкта.

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і паспорта водного об’єкта та відповідні витрати покладаються на орендодавця або орендаря за згодою сторін.

10. Передача орендарем права на оренду водного об’єкта іншим суб’єктам господарювання забороняється.

11. Після закінчення строку, на який було укладено договори оренди землі та водного об’єкта, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договорів, має переважне право перед іншими особами на укладення договорів оренди на новий строк (поновлення договорів оренди землі та водного об’єкта).

Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди водного об’єкта, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк (поновлення договору оренди водного об’єкта). У такому випадку орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору письмово повідомити орендодавця про намір продовжити дію договору.

До листа-повідомлення про поновлення договору орендар додає проект додаткової угоди.

12. У договорі оренди водного об’єкта визначаються зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами.

13. Водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

Орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачати місця безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо) відповідно до законодавства.

При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

У межах населених пунктів забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування крім випадків, визначених законом.

Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

14. Істотними умовами укладання договору оренди водного об’єкта є:

а) предмет договору;

б) об’єкт оренди (кадастровий номер та розмір земельної ді­лян­ки, об’єм і площа водного простору водного об’єкта);

в) строк дії договору;
г) умови використання об’єкта оренди;
ґ) умови і строки передачі об’єкта;

д) орендна плата (розмір, індексація, термін і порядок внесення та перегляду, відповідальність за її несплату);

е) умови збереження стану об'єкта оренди;

є) умови припинення користування та повернення об’єкта оренди орендодавце­ві;

ж) обмеження і обтяження щодо використання об’єкта оренди, включаючи при­родоохоронні вимоги;

з) відповідальність сторін;
и) права і обов’язки сторін;

і) визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди;

ї) інші умови згідно з чинним законодавством та/або за домовленістю сто­рін.

15. Невід’ємними частинами договору є:

а) план або схема об’єкта оренди;

б) кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтя­жень) та інших прав третіх осіб щодо її використання і встановлених земельних сервітутів;

в) акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

г) акт приймання-передачі об’єкта оренди;

ґ) проект відведення земельної ділянки;

д) паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми.

16. Користувач може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди землі водного фонду та водного об'єкта, державної реєстрації права оренди,згідно з актом приймання-передачі та оформлення дозволу на спеціальне водокористування.

17. Орендарі водного об’єкта для рибогосподарських потреб зобов’язані оформити дозвіл на спеціальне водокористування в департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації та вказати вид рибогосподарської діяльності (для цілей аквакультури та включення до переліку суб’єктів аквакультури або в режимі спеціального товарного рибного господарства, у тому числі любительського рибальства в режимі культурного товарного рибного господарства).

18. Витрати, пов’язані з державною реєстрацією договору оренди землі водного фонду та водні об'єкти, покладаються на орендаря.

19. Користувач повинен дотримуватись правил експлуатації водойми (скид води, наповнення водойми), погоджених органами водного господарства і департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

20. Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.

21. Зміни умов користування водоймою можливі за взаємною згодою сторін та визначаються умовами договору.

22. Дія договору оренди водного об’єкта припиняється у разі:

а) закінчення строку, на який було укладено договір;

б) викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового від­чуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, вста­новленому законом;

в) припинення підприємницької діяльності або смерті фізичної особи-підприємця - орендаря;

г) ліквідації юридичної особи - орендаря ;

ґ) порушення однією із сторін умов договору оренди водного об’єкта;

д) заборони загального водокористування водним об’єктом;

е) нецільового використання водойми;

є) створення в результаті діяльності користувача загрози навколишньому природному середовищу;

ж) пошкодження гідротехнічних споруд;

з) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

23. Дія договору оренди водного об’єкта припиняється шляхом його розірвання за:

а) взаємною згодою сторін;

б) рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання іншою стороною передбачених договором обов’язків та випадкового знищення, пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає його використанню, нецільового використання об’єкта оренди, а також з інших підстав, визначених законом.

24. Розірвання договору оренди водного об’єкта відбувається в термін, що не перевищує три місяці з моменту припинення дії договору оренди водойми.

25. У разі припинення або розірвання договору оренди водного об’єкта користувач зобов’язаний повернути його орендодавцю на умовах, визначених договором, у стані, придатному до його подальшого використання.

При цьому кожна сторона має право вимагати від іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до чинного законодавства.

26. У разі припинення або розірвання договору оренди водного об’єкта на підставі підпунктів в, г пункту 22 цих Методичних рекомендацій  проводиться комплекс заходів щодо повернення та підготовки водойми для передачі в оренду іншому користувачу.

Якщо недбале ставлення користувача до водойми або інші дії чи бездіяльність призвели до її деградації (виснаження, забруднення, засмічення, погіршення технічного стану гідротехнічних, рибозахисних та інших споруд, зменшення біологічної продуктивності тощо), користувач зобов’язаний відшкодувати орендодавцю заподіяну шкоду. Розміри збитків визначаються відповідно до чинного законодавства.

27. Зміна або розірвання чинних договорів оренди водних об’єктів, укладених до 01.07.2013, допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

28. Права та обов’язки орендодавця та орендаря визначаються умовами договору оренди водного об’єкта відповідно до Водного кодексу України, Законів України “Про оренду землі” та “Про аквакультуру”.

29. Спори, пов’язані з користуванням водоймою, вирішуються за згодою сторін та/або у судовому порядку.

30. Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунки за оренду здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 
 

В.о. керівника апарату адміністрації                         А.Швець