Також дивіться новини на facebook.com

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР З ПИТАНЬ УСИНОВЛЕННЯ, ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  Сарни 2019

1. Сектор з питань усиновлення, опіки та піклування служби у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом служби у справах дітей Сарненської райдержадміністрації, який утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний  начальнику служби у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації. 
 
Штатна чисельність сектора встановлюється залежно від кількості дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в районі, але має становити не менше двох осіб.
 
Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, наказами начальника служби у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації, а також цим положенням.
 
Основними завданнями сектора є: 
реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для  дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
ведення державної статистики щодо дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
ведення обліку дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;
надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території району становища дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх соціального захисту.
 
Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
 організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень  практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні  питань соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 оформляє документи на влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
 забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;
 веде облік дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;
 надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
 готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
 проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
 бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
 готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
 розглядає в установленому порядку звернення громадян;
 проводить інформаційно - роз’яснювальну роботу з питань, що належать до  його компетенції, через засоби масової інформації;
 здійснює інші функції, які випливають з покладених на нього завдань, відповідно до законодавства. 
 
       6. Сектор має право за дорученням начальника служби у справах дітей:
 отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих ним рішень;
 отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідних органів самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до його компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 звертатися до місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 влаштовувати дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;
 вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
 перевіряти стан роботи із соціально - правового захисту дітей у закладах для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах;
 запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, і вживати заходів до усунення таких причин;
 проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до його компетенції;
відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.
 
     7. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими спеціалістами служби у справах дітей Сарненської райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.
 
8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником служби у справах дітей.
 
9. Спеціалістів сектора призначає на посади і звільняє з посад начальник служби у справах дітей.
 
10. Завідувач сектором здійснює керівництво діяльністю сектора, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань; веде  справи щодо усиновлення дітей.
 
 
 
Головний спеціаліст служби 
у справах дітей райдержадміністрації М. ОПАЛЬКО