Також дивіться новини на facebook.com

П О Л О Ж Е Н Н Я про організаційний відділ апарату Сарненської районної державної адміністрації

 1. Загальні положення

1.1. Організаційний відділ апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), утворюється        головою райдержадміністрації, підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації та в межах окремих доручень – заступникам голови райдержадміністрації.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрацій, Регламентом райдержадміністрації, положенням а також цим Положенням.

 

2. Основні завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

1) організаційне та аналітичне забезпечення діяльності райдержадміністрації;

2) вивчення стану організаційної роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації;

3) надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування з питань організації управлінської роботи, поглиблення взаємодії з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідної території;

4) забезпечення (у межах компетенції) взаємодії апарату райдержадміністрації   з структурними підрозділами обласної державної адміністрації,  структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування;

5) формування планів  роботи  районної державної адміністрації на рік і квартал, а також планів заходів на місяць;

6) організаційне забезпечення роботи колегії  районної державної адміністрації, узагальнення інформації про діяльність консультативних, дорадчих  та інших допоміжних органів, утворених при районної державній адміністрації;

7) розроблення проектів регламентуючих документів райдержадміністрації;

8) здійснення контролю за ходом підготовки нарад, що готуються структурними підрозділами районної державної адміністрації  та проводяться під головуванням голови  районної державної адміністрації та його заступників.

 

2.2 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу (у межах компетенції) і координує роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату під час підготовки робочих поїздок до району керівництва обласної державної адміністрації;

2) забезпечує (у межах компетенції) взаємозв’язки райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування;

3) формує за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації перелік питань, які пропонуються для розгляду на сесіях  районної ради;

4) за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації вивчає діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, надає їм методичну і практичну допомогу щодо поліпшення та вдосконалення організації управлінської діяльності з питань, які віднесені до компетенції Відділу, готує відповідні довідки;

5) опрацьовує та подає на затвердження голові райдержадміністрації          проекти перспективного (річного) і поточних (квартальних) планів роботи райдержадміністрації;

6) узагальнює інформації структурних підрозділів райдержадміністрації,             з метою здійснення моніторингу виконання річного, квартальних та щомісячних планів роботи райдержадміністрації;

7) спільно зі структурними підрозділами райдержадміністрації організаційно забезпечує підготовку засідань колегії районної державної адміністрації;

8) узагальнює звіти, що надходять до Відділу від структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, з питань діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при райдержадміністрації, готує доповідні записки з цього питання голові    районної державної адміністрації;

9) за дорученням голови районної державної адміністрації готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо внесення змін до персонального складу колегії  районної державної адміністрації, до персонального складу громадської ради при районній  державній  адміністрації та до комісії з питань нагородження;

10) забезпечує вирішення всіх організаційних питань, пов’язаних з участю першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації у заходах, що проводяться центральними або місцевими органами виконавчої влади;

11) координує роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату щодо підготовки та проведення нарад, інших заходів за участю першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації;

12) за дорученням першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації здійснює їх супроводження у робочих поїздках та готує відповідні матеріали;

13) разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації готує для першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації інформації, матеріали, наказів з питань роботи сфери управління для розгляду на сесіях, колегіях, нарадах;

14) здійснює організаційне забезпечення участі керівництва районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України у заходах з нагоди відзначення в районі державних свят і пам’ятних дат;

15) координує роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, органів місцевого самоврядування щодо підготовки та проведення нарад, інших заходів за участю першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації;

16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами    районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

17) за дорученням голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації,  керівника апарату райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і                   в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи;

18) за дорученням голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації здійснює розгляд звернень громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад у межах компетенції Відділу;

19) в межах повноважень забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

20) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом райдержадміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови та керівника апарату райдержадміністрації.

 
3. Права відділу
Відділ має право:

3.1. Залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.   Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.3.  Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в районній державній адміністрації та підпорядкованих їй установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.4. Вносити на розгляд керівництва райдержадміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Представляти інтереси райдержадміністрації в інших органах виконавчої влади з питань, що входять до його компетенції.

3.6. При вирішенні питань, які належать до компетенції відділу, взаємодіяти з відповідними відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями району.

3.7. Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, органу виконавчої влади та з питань, що належать до компетенції відділу.

 3.8. Використовувати системи зв`язку і комунікації, що існують в районній державній адміністрації.

        
4. Організація роботи відділу
 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

4.2. Начальник відділу підпорядковується голові райдержадміністрації     та керівнику апарату райдержадміністрації.

 4.3. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу і відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

4.4.   Начальник відділу планує роботу відділу і забезпечує його виконання. Розробляє номенклатуру справ.

 4.5. Працівників відділу призначає на посаду і звільняє з посади керівник апарату райдержадміністрації у порядку, визначеному законодавством про державну службу.

4.6. Структура відділу, чисельність його працівників та Положення
про відділ затверджуються в установленому порядку головою райдержадміністрації.

4.7. Працівники відділу здійснюють свої функції на підставі  посадових інструкцій, затверджених керівником апарату райдержадміністрації.

4.8. У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу.

 
 
 
Керівник апарату адміністрації                                                Тамара ПУПКО