Також дивіться новини на facebook.com

П О Л О Ж Е Н Н Я про відділ з питаньзапобігання та виявленнякорупції і взаємодії з правоохоронними органами Сарненської районної державної адміністрації

   

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Сарненської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації, є уповноваженим підрозділом Сарненської районної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до частини 1 статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», утворюється як самостійний та функціонально незалежний структурний підрозділ ( далі - відділ).

1.2. В частині проходження державної служби, відділ підпорядковується керівнику апарату Сарненської районної державної адміністрації.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голівРівненської обласної державної адміністрації, Сарненської районної державної адміністрації, та іншими нормативно-правовими актами з питань запобігання та протидії корупції, у тому числі цим Положенням.

1.4. Голова районної державної адміністрації забезпечує гарантії незалежності відділу від впливу чи втручання у його роботу.

1.5. Відділ забезпечується окремим службовим приміщенням(и), матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань.

1.6. Втручання у діяльність відділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладання на уповноважений підрозділ обов’язків, що не належать абовиходять за межійогоповноваженьчиобмежуютьвиконанняпокладених на ньогозавдань, забороняється. На відділ може покладатися виконання інших функціональних обов’язків, які не перешкоджають діяльності із запобігання та виявлення корупції.

1.7. Працівникам відділу забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

 


1.8. Положення про відділ та загальна чисельність працівників затверджуються головою Сарненської райдержадміністрації.

 
 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

2.1. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Основними завданнями відділу у сфері запобігання та виявлення корупції є:

2.1.1. розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2.1.2. організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності районної державної адміністрації, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення голові райдержадміністрації відповідних пропозицій;

 2.1.3. надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

2.1.4. здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови райдержадміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

2.1.5. перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку (далі - Закон);

2.1.6. здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях (далі - юридичні особи);

          2.1.7. забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

2.1.8. інформування голови районної державної адміністрації, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання     і протидії корупції.

 

Основними завданнями відділу у сфері взаємодії з правоохоронними органами є:

2.1.9. сприяння устворенніналежних умов для функціонуваннярозташованих на території району діючихвідповідно до чинного законодавстваУкраїнипунктів пропуску через державний кордон України;

2.1.10. сприяння у створенні умов для належного функціонування підрозділів правоохоронних органів, Національної гвардії України та підрозділів Державної прикордонної служби на території району;

 

2.1.11. організація взаємодії з правоохоронними органами та іншими органами державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, виконання в межах компетенції заходів, спрямованих на реалізацію повноважень голови районної державної адміністрації щодо координаційних функцій у цій сфері;

2.1.12. організаційне, аналітичне, консультативне та інформаційнезабезпеченняздійснення районною державною адміністрацієюповноважень, передбаченихКонституцієюУкраїни, Законом України "Про місцевідержавніадміністрації", іншими законодавчими актами з правоохороннихпитань;

2.1.13. організація взаємодії з правоохоронними органами та іншими органами виконавчої влади з питань, пов’язаних із запобіганням та виявленням корупції.

 

2.2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує основні функції зпитаньзапобігання та виявленнякорупції:

2.2.1.здійснює заходи щодозапобігання та виявленняпорушеньвимог Закону;

2.2.2.розробляєпроєктиактів з питаньзапобігання та виявленнякорупціїрайонноїдержавноїадміністрації;

2.2.3. організовує роботу з оцінкикорупційнихризиків у діяльностірайонноїдержавноїадміністрації, підготовкизаходівщодоїхусунення, вносить головірайонноїдержавноїадміністраціїпропозиціїщодо таких заходів;

2.2.4.надаєструктурнимпідрозділам та їхпрацівникамметодичну та консультаційнудопомогу з питаньдодержаннязаконодавстващодозапобіганнякорупції;

2.2.5.вживаєзаходів з виявленняконфліктуінтересів та сприяєйоговрегулюванню, інформує голову районноїдержавноїадміністрації та Національне агентство про виявленняконфліктуінтересів та заходи, вжиті для йоговрегулювання;

2.2.8. проводить перевірку факту поданнясуб’єктамидекларування, якіпрацюють в районнійдержавнійадміністрації (працювали або входять чи входили до складу утвореної у районній державній адміністрації конкурсної комісії), відповідно до статті 51-2 Закону декларації та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

2.2.9.надаєконсультативнудопомогу в заповненнідекларацій особи, уповноваженої на виконанняфункційдержави або місцевого самоврядування;

 

2.2.10. організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

2.2.11. співпрацює з викривачами, забезпечуєдотриманняїхніх прав та гарантійзахисту, передбачених Законом;

2.2.12. надаєпрацівникамрайонноїдержавноїадміністрації, якіпроходять службу чинавчанняабовиконуютьпевну роботу, методичнудопомогу та консультаціющодоздійсненняповідомлення про можливіфактикорупційнихабопов’язаних з корупцієюправопорушень, іншихпорушень Закону та захистувикривачів, проводить внутрішнінавчання з цихпитань;

2.2.13.здійснюєперевіркуповідомлень про можливіфактикорупційнихабопов’язаних з корупцієюправопорушень, іншихпорушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

2.2.14.інформує голову районноїдержавноїадміністрації, Національне агентство, іншихспеціальноуповноваженихсуб’єктів у сферіпротидіїкорупції про факти, щоможутьсвідчити про вчиненнякорупційнихабопов’язаних з корупцієюправопорушень та іншихпорушеньвимог Закону працівникамирайонноїдержавноїадміністрації;

2.2.15. у разіотриманняофіційноїінформаціїстосовновчиненняпрацівникомрайонноїдержавноїадміністраціїкорупційногоправопорушенняабоправопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснюємоніторингофіційного веб-порталу ,,СудовавладаУкраїни”, Єдиного державного реєструсудовихрішень з метою отриманняінформаціїщодорезультатіврозглядувідповідноїсправи судом;

2.2.16.повідомляє у письмовійформі голову районноїдержавноїадміністрації про вчиненнякорупційнихправопорушеньабоправопорушень, пов’язаних з корупцією, та іншихпорушеньвимог Закону працівникамирайонноїдержавноїадміністрації з метою забезпеченнядотриманнявимогчастиндругої, четвертої та п’ятоїстатті 65-1 Закону;

2.2.17. інформуєНаціональне агентство у разіненаправлення службоюуправління персоналом апаратурайонноїдержавноїадміністраціїзавіреної в установленому порядку паперовоїкопіїрозпорядчого документа про накладеннядисциплінарногостягнення та інформаційноїкартки до розпорядчого документа про накладення (скасуваннярозпорядчого документа про накладення) дисциплінарногостягнення на особу за вчиненнякорупційнихабопов’язаних з корупцієюправопорушень для внесення до Єдиного державного реєструосіб, які вчинили корупційніабопов’язані з корупцієюправопорушення;

2.2.18.організовує роботу та бере участь у службовомурозслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, щопризвели до вчиненнякорупційногоабопов’язаного з корупцієюправопорушенняабоневиконаннявимог Закону в іншийспосіб, за поданнямспеціальноуповноваженогосуб’єкта у сферіпротидіїкорупціїабоприписомНаціонального агентства;

2.2.19. веде облік працівників районної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

2.2.20.візуєпроєктирозпоряджень (наказів) з основноїдіяльності, адміністративно-господарськихпитань, а також з кадровихпитань (особового складу) залежновідїхвидів;

2.2.20.щопіврокунадсилаєінформаціющододіяльності відділу до Рівненськоїобласноїдержавноїадміністрації;

2.2.21.щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організаціїподання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовкинаціональноїдоповідіщодореалізації засад антикорупційноїполітикивідповідно до статті 20 Закону;

2.2.23. взаємодіє з уповноваженимипідрозділами (уповноваженими особами) іншихвідповідальнихсуб’єктів, Національним агентством, іншимиспеціальноуповноваженимисуб’єктами у сферіпротидіїкорупції;

2.2.24.готуєпроєктирозпоряджень, дорученьголовирайонноїдержавноїадміністрації з питань, щовідносяться до повноваженьвідділу, організовуєїхвиконання.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує основні функції з правоохоронних питань:

 

2.2.25. взаємодіє у межах компетенції з підрозділами Державної прикордонної служби України, Національною гвардією України, що розташовані на території району, з правоохоронними органами та іншими органами державної влади з питань щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

2.2.26. сприяєрозташованим на територіїправоохоронним органам у виконанніпокладених на них завдань;

2.2.27. розробляєпроєктирозпоряджень, дорученьголовирайонноїдержавноїадміністрації з правоохороннихпитань;

2.2.28.сприяєпідрозділамДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни в охороні та підтриманнівстановленого режиму на державному кордоні;

2.2.29. організовує роботу міжвідомчої комісії з питань запобігання порушень державного кордону в контрольованих прикордонних населених пунктах району;

2.2.30. вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон, розташованих на території району. Вивчає та аналізує стан здійснення в районізаходівщодовиконаннявимогзаконодавства з питаньохорони державного кордону та функціонуванняпунктів пропуску через державний кордон;

 

2.2.31. за дорученням голови райдержадміністрації забезпечує збір, аналіз та узагальнення інформаційних матеріалів з правоохоронних питань;

2.2.32. бере участь у підготовці і реалізації заходів щодо посилення боротьби зі злочинністю, надає методичну і практичну допомогу з цих питань органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності;

2.2.33. контролюєвиконаннязаходів, визначенихрозпорядженнямитадорученнямиголовирайдержадміністрації, протоколами з правоохороннихпитань;

2.2.34. вносить пропозиції та готуєнеобхідніматеріали з питаньзабезпеченнязаконності, правопорядку, проведенняаналізувиконаннязаходів з профілактикиправопорушень, виконаннязагальнодержавних, регіональнихпрограм з правоохороннихпитань та розглядуїх на колегіях (нарадах) за участюкерівниківправоохороннихорганів, органівмісцевогосамоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

2.2.35. забезпечує організацію проведення спільних нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, ініційованих правоохоронними органами та громадськістю, з актуальних питань у сфері запобігання і протидії злочинності та правопорушень, з метою пошуку шляхів їх вирішення та підвищення ефективності взаємодії;

2.2.36. у межах своєї компетенції, спільно з органами Національної поліції та підрозділами Державної прикордонної служби України, здійснює координацію та контроль за діяльністю громадських формувань, заслуховує повідомлення і звіти керівників зазначених формувань;

2.2.37. за дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує розгляд листів та інших матеріалів з правоохоронних питань;

2.2.38. організовує роботу спостережної комісії райдержадміністрації    з метою здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання, а також сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

2.2.39. за дорученням голови районної державної адміністрації, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що належать до компетенції відділу;

2.2.40. за дорученням голови районної державної адміністрації, розглядає звернення громадян та їх об’єднань з питань, що належать до компетенції відділу;

2.2.41. готує інформаційні та аналітичні матеріали голові районної державної адміністрації для їх розгляду на колегіях (нарадах) районної державної адміністрації, сесіях районної ради з розглядом правоохоронних питань;

2.2.42. відділ зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом;

2.2.43. під час виконання покладених на відділ завдань, відділ забезпечує дотримання режиму секретності, охорону державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

 

2.     ПРАВА ВІДДІЛУ

 

Відповідно до покладенихзавдань, відділмає право:

3.1.витребувати, відповіднодо пункту 1 частинидругоїстатті 53-9 Закону, відіншихструктурнихпідрозділіврайонноїдержавноїадміністраціїдокументи, у тому числіті, щомістятьінформацію з обмеженим доступом (крімдержавноїтаємниці), та робитичиотримуватиїхкопії;

3.2.викликати та опитуватиосіб, діїабобездіяльністьякихстосуютьсяповідомленихвикривачемфактів, у тому числі голову районної державної адміністрації, заступниківголовирайонноїдержавноїадміністрації;

3.3.звертатися до Національного агентства щодопорушених прав викривача, йогоблизькихосіб;

3.4.виконуватиіншівизначені Законом повноваження, спрямовані на всебічнийрозглядповідомленьвикривачів та захистїхніх прав і свобод;

3.5. отримувативідпосадових та службовихосібрайонноїдержавноїадміністраціїписьмовіпояснення з приводу обставин, щоможутьсвідчити про порушеннявимог Закону щодозапобігання та врегулюванняконфліктуінтересів та іншихпередбаченихвимог та обмежень;

3.6.мати доступ до документів та інформації, розпорядникомяких є районнадержавнаадміністрація, з урахуваннямобмежень, встановлених законом;

3.7.брати участь та проводити для працівниківрайонноїдержавноїадміністраціївнутрішнінавчання, а такожініціюватипроведеннянарад з питаньзапобігання і виявленнякорупції;

3.8. здійснювати контроль за дотриманнямантикорупційногозаконодавства, у тому числірозглядповідомлень про порушеннявимог Закону, у тому числі вюридичних особах;

3.9.надсилати за підписомголовирайонноїдержавноїадміністраціїзапити доюридичнихосiб, що належать до сфериуправліннярайонноїдержавноїадміністрації, з метою отриманнявід них інформації та матеріалів, необхідних для виконанняпокладених на відділзавдань;

3.10. вноситиподанняголовірайонноїдержавноїадміністрації про притягненнявиннихосіб до дисциплінарноївідповідальності на виконанняповноважень у сферізахистувикривачів;

3.11. ініціювати перед головою районноїдержавноїадміністраціїпитанняпроведенняперевіркиорганізаціїроботиіззапобігання і виявленнякорупції в структурнихпідрозділах та юридичних особах, що належать до сфериуправліннярайонноїдержавноїадміністрації;

3.12. брати участь у засіданняхколегіальнихорганів та нарадах, якіпроводяться за участюрайонноїдержавноїадміністрації, при розгляді на них питаньщодозапобігання та протидіїкорупції, профілактикиправопорушень, боротьбизізлочинністю, аудиту, взаємодії з правоохоронними органами з питань, що належать до компетенціївідділу;

3.13. мати доступ з урахуванням обмежень, установлених законодавством до приміщень і територій районної державної адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);

3.14. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, представників територіальних органів та інших органів виконавчої влади району, представників районних організацій, установ, виробничих об'єднань, асоціацій, акціонерних товариств, підприємств та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань правоохоронного спрямування;

3.15. готувати і доводити структурним підрозділам районної державної адміністрації обов'язкові для виконання доручення з правоохоронних питань;

3.16. отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади області, організацій, установ, виробничих об'єднань, асоціацій, акціонерних товариств, підприємств та об'єднань громадян, інформацію, документи, інші матеріали, а від органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.17. за дорученням голови районної державної адміністрації скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3.18. надавати голові районної державної адміністрації пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробленні, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо правоохоронної роботи, а також щодо накладання стягнень на осіб, які допустили порушення вимог законодавства і відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

3.19. проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідального суб’єкта та надаватиінформацію про них головірайонноїдержавноїадміністрації.

 
 

4. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 

4.1. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до вимог законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів з питань функціональних повноважень та компетенції відділу.

4.2. Відділочолює начальник, якийпризначаєтьсяна посадута звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації    у порядку встановленому чинним законодавством України про державну службу.

 
 

4.3. Відповідно до покладених на відділзавдань, начальник відділу:

 

4.3.1. здійснює керівництво його діяльністю, організовує, спрямовує і контролює роботу відділу; планує роботу відділу, дає відповідні доручення працівникам відділу щодо виконання покладених на відділ завдань і функцій, окремих доручень голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації;

4.3.2. визначає основні напрями діяльності відділу відповідно до завдань та функцій, визначених цим Положенням;

4.3.3. забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

4.3.4. організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;

4.3.5 підписує та направляє листи до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками районної державної адміністрації, в тому числі головою районною державної адміністрації;

4.3.6. контролює розроблення посадових інструкцій працівниками відділу, подає їх на затвердження в установленому законодавством України порядку;

4.3.7. підписує (візує) документи в межах своєї компетенції;

4.3.9. за дорученням голови районної державної адміністрації представляє райдержадміністрацію в органах державної влади, що належать до компетенції відділу;

4.3.10. подає відповідно до законодавства пропозиції голові районної державної адміністрації про вдосконалення організаційної структури відділу, заохочення, нагородження державними нагородами та відзнаками працівників відділу;

4.3.12. забезпечує належне виконання завдань, покладених на відділ.

4.3.13. бере участь в роботі комісій, визначених розпорядженнями голови районної державної адміністрації;

4.3.14. відповідно до доручень голови районної державної адміністрації організаційно забезпечує проведення нарад, засідань колегій, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій з питань, які відносяться до компетенції відділу;

4.3.15. начальник відділу забезпечує своєчасність та повноту виконання завдань та обов’язків працівниками відділу;

4.3.16. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

4.3.17. зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків передбачених законом;

4.3.18. забезпечує нерозголошення державної таємниці та іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

4.3.19. начальник відділу підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації;

4.3.20. начальник відділу має визначити окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів;

4.3.21. начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації повинен відповідати вимогам посад професійної компетенції для посад державної служби категорії «Б» відповідно до Закону України «Про державну службу»: мати досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

 

5.     ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Припинення діяльності відділу здійснюється головою районної державної адміністрації відповідно до порядку, визначеногочиннимзаконодавствомУкраїни.

5.2. Зміни та доповнення до цьогоПоложеннявносятьсяу порядку, встановленому для йогоприйняття.

5.3. Утриманнявідділуздійснюється за рахуноккоштів державного бюджету України.

 
 
Начальник відділу з питань

запобігання та виявлення корупції

і взаємодії з правоохоронними органами                                            

райдержадміністрації