Також дивіться новини на facebook.com

ПОЛОЖЕННЯ про сектор мобілізаційної роботи апарату Сарненської районної державної адміністрації

  1. Сектор мобілізаційної роботи апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється відповідно до вимог Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” для здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, проведенням мобілізації та розв’язання на території району питань оборонного характеру.

Сектор є самостійним структурним підрозділом у складі апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація) та підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

3. Сектор забезпечується фінансовими ресурсами і матеріально-технічними засобами відповідним відділом апарату районної державної адміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання сектору затверджує голова райдержадміністрації з урахуванням вимог законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, основних завдань і функцій цього сектору, а також обсягів мобілізаційних завдань.

Робота сектору здійснюється з дотриманням режиму секретності відповідно до законодавства з цих питань. 

4. Основними завданнями сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації(далі – сектору) є:

організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Сарненського району та контроль за їх здійсненням;

доведення основних показників мобілізаційного плану, укладання договорів (контрактів) на виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), поставку матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання послуг в особливий період.

     5.   Сектор  відповідно до покладених на нього завдань:

     бере участь у формуванні проєкту основних показників мобілізаційного плану;

2
 

      координує розроблення проєктів мобілізаційного плану, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

     організовує методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);          

     організовує планування, розроблення і контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки відповідної сфери управління, галузі національної економіки на території району та переведення їх економіки на функціонування в умовах особливого періоду;     

     керує мобілізаційною підготовкою на території району, контролює стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);     

     організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду;

     організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

      здійснює заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;

      доводить встановлені мобілізаційні завдання (замовлення) до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

      доводить розпорядження голови райдержадміністрації про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладення з ними договори (контракти);    

      забезпечує виконання підприємствами, установами і організаціями, які знаходяться на території району, мобілізаційних завдань (замовлень);

      вносить у межах своїх повноважень до сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації пропозиції щодо формування довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;

      подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій;

      організовує під час мобілізації здійснення комплексу заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), на роботу в умовах особливого періоду;

      організовує роботу з бронювання військовозобов'язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

 
3
 

     сприяти районному ТЦК та СП у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;

     здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників сектору з мобілізаційної роботи, у тому числі шляхом проведення навчань;

     організовує створення, розвиток, утримання, передачу, ліквідацію та реалізацію мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і

організаціях, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

     подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;     

     здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях;

     організовує виконання в райдержадміністрації законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;

     готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності на території району та про хід виконання довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;          

     здійснює укладення договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;                     

     розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;     

     готує і доводить іншим структурним підрозділам райдержадміністрації вказівки щодо виконання нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;     

    забезпечує дотримання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

     розробляє та подає голові райдержадміністрації проєкти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;

     забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;     

     одержує від Рівненської облдержадміністрації необхідну інформацію з питань, що належить до їх компетенції, а також про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на території району.  

     6.  Сектор має право:

     одержувати від інших структурних підрозділів райдержадміністрації в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

     залучати в установленому порядку науковців, експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації,
 
4
 

а також спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

     перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними    підрозділами державного органу заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

     контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;

     подавати голові райдержадміністрації пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

7.  Сектор, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

8. Сектор очолює завідувач, який має вищу освіту, стаж роботи, пов’язаний з мобілізаційною підготовкою, не менш як три роки та відповідний допуск до державної таємниці. Завідувач сектору організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства України про державну службу.

У період тимчасової відсутності завідувача сектору (відпустка, відрядження, хвороба) його обов’язки виконує головний спеціаліст.

На посади працівників сектору призначаються особи, які мають вищу освіту, відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та досвід роботи у сфері мобілізаційної підготовки.

 
 
 
Керівник апарату адміністрації                                                        Тамара ПУПКО