Також дивіться новини на facebook.com

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Сектор внутрішнього аудиту Сарненської районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом Сарненської районної державної адміністрації та забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

 

2. Сектор підпорядковується голові Сарненської районної державної адміністрації і здійснює свої повноваження та функції під його безпосереднім керівництвом, а в частині проходження державної служби – керівнику апарату Сарненської районної державної адміністрації.

 

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Бюджетним кодексом України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,  розпорядженнями  голови Сарненської районної державної адміністрації, наказами керівника апарату Сарненської районної державної адміністрації та цим Положенням.

 

4. Сектор є організаційно та функціонально незалежним, що забезпе-чується шляхом:

 

1) затвердження головою Сарненської районної державної адміністрації   Положення  про сектор, стратегічного та операційного  планів діяльності з внутрішнього аудиту;

2) інформування голови Сарненської районної державної адміністрації про стан виконання стратегічного і операційного  планів діяльності з внутрішнього аудиту, а також про наявність обмежень у проведенні внутрішнього аудиту чи ресурсах.

 

5. Об’єктом внутрішнього аудиту є діяльність апарату та структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб Сарненської районної державної адміністрації, а також комунальних підприємств, установ та закладів, які належать до сфери управління райдержадміністрації (у тому числі суб’єктів господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі  право вирішального впливу  на господарську діяльність таких суб’єктів господарювання), у повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах), та заходи, що здійснюються їх керівниками для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і дотримання вимог щодо діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів, а також комунальних підприємств, установ та закладів, які належать до сфери управління райдержадміністрації).

 

6. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодiє iз структурними пiдроздiлами Сарненської районної державної адміністрації, iншими державними органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями з питань проведення  внутрiшнього аудиту.

 

7. Основним завданням сектору є надання голові Сарненської районної державної адміністрації об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, які стосуються об’єктів  внутрішнього аудиту, щодо:

-функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

-удосконалення системи управління, у тому числі системи управління бюджетними коштами; 

-запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;

-запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Сарненської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, а також комунальних підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління райдержадміністрації.

 

8. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) проводить оцінку об’єктів аудиту щодо:

-ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

-ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах;

-ефективності планування і виконання бюджетних  програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

-правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності;

-якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

-стану збереження активів та інформації;

-стану управління державними та комунальними ресурсами і майном;

-надійності, ефективності та результативності інформаційних систем
і технологій;

-ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Сарненської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

2) здійснює:

-за дорученням голови Сарненської районної державної адміністрації, аналіз проєктів розпоряджень та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового  та ефективного використання;

-розробку проєктів розпоряджень голови Сарненської районної державної адміністрації з питань внутрішнього аудиту;

-створення  та забезпечення  повноти і достовірності бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту та своєчасне її оновлення;

-планування, організацію та проведення внутрішніх аудитів, документування їх результатів, складання аудиторських звітів, висновків
та рекомендацій за результатами проведених аудитів, контроль за станом їх реалізації;

-подання голові Сарненської районної державної адміністрації аудиторських звітів і рекомендацій для прийняття ним відповідних управлінських рішень;

-звітування про результати діяльності сектору відповідно до вимог Порядку та Стандартів;

      3) забезпечує  у межах своїх повноважень:

-виконання Конституції і законів України, актів Президента України
і Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Сарненської районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

-ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

-здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

-реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

-розгляд запитів, звернень громадян та посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій з питань проведення внутрішнього аудиту;

-захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

-доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сектор;

-захист персональних даних;

-підготовку інформації для засобів масової інформації;

4) у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню працівниками сектору їх обов’язків, втручання у їх діяльність посадових (службових) осіб Сарненської районної державної адміністрації або інших осіб, письмово інформує про це голову Сарненської районної державної адміністрації для здійснення заходів відповідно до законодавства;

5) письмово повідомляє, для прийняття відповідного рішення головою Сарненської районної державної адміністрації, про необхідність інформування правоохоронних органів, у разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту, фактів шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, у тому числі, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину;

6) бере участь: 

-у розробленні проєктів розпоряджень голови Сарненської районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

-у підготовці звітів голови Сарненської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Сарненської районної ради.

               7) покладання на сектор завдань, непередбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються повноважень сектору, не допускається.

 

9. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

 

1) безперешкодного доступу до всіх приміщень підконтрольних суб’єктів, грошових і матеріальних ресурсів для їх обстеження та з’ясування питань, пов’язаних з виконанням аудиторських завдань;

2) доступу до документів, інформації та бази даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку;

3) перевіряти фактичну наявність активів, відповідність облікових і звітних даних фактичному стану справ;

4) вимагати від керівників підконтрольних суб’єктів проведення інвентарізацій, контрольних обмірів виконаних робіт, а також інших дій, спрямованих на перевірку стану збереження фінансових ресурсів і об’єктів комунальної власності та діяльності матеріально відповідальних осіб;

5) готувати запити та одержувати в установленому законодавством порядку від інших, окрім досліджуваного підконтрольного суб’єкту, структурних підрозділів Сарненської районної державної адміністрації та юридичних осіб,  інших державних органів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6) усно рекомендувати підконтрольним суб’єктам у міру виявлених порушень, не чекаючи закінчення аудиторського завдання, вжиття невідкладних заходів для їх усунення та запобігання у подальшому;

7) у межах компетенції сектору надавати службову інформацію
та документи іншим структурним підрозділам, а за рішенням голови Сарненської районної державної адміністрації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, у тому числі правоохоронним органам, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства;

8) за дорученням голови Сарненської районної державної адміністрації залучати до складу аудиторської групи, участі у вивченні окремих питань, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Сарненської районної державної  адміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань та ініціювати залучення експертів (за згодою) для проведення внутрішніх аудитів;

9) використовувати всю інформацію загального користування,
а в окремих випадках і службового користування, яка є в розпорядженні Сарненської районної державної адміністрації, що необхідна для виконання завдань, покладених на сектор, а також інформаційні бази, засоби зв’язку і комунікації, інші технічні та інформаційні засоби;

10) вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції сектору;

11) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи райдержадміністрації з питань здійснення внутрішнього аудиту;

12) за дорученням голови Сарненської районної державної адміністрації брати участь в організації і проведенні засідань,  нарад, конференцій, семінарів,  інших заходів з питань, що стосуються діяльності сектору;

13) проводити:

-планові внутрішні аудити на об’єктах внутрішнього аудиту (згідно
з пунктом 5 цього Положення) за напрямами, передбаченими Стандартами,
та з урахуванням визначених ризикових сфер;

-за рішенням голови Сарненської районної державної адміністрації позапланові внутрішні аудити на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, передбаченими Стандартами;

-внутрішні аудити (планові, позапланові) за рішенням голови Сарненської районної державної адміністрації у разі, якщо на дії працівників сектору надіслано скаргу та за результатами розгляду якої встановлено факт невідповідності офіційної документації, складеної за результатами внутрішнього аудиту, дійсному стану справ та/або порушення працівником сектору законодавства, в тому числі Стандартів, що вплинуло на об’єктивність висновків;

- анкетування, отримувати пояснення, опитування та інтерв’ювання працівників апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, а також комунальних підприємств, установ та закладів, які належать до сфери управління райдержадміністрації, готувати запити до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішнього аудиту.

 

10. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату Сарненської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

 

11. Завідувач сектору:

 

1) здійснює:

-керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

-організаційно-розпорядчі функції із забезпечення виконання основних завдань та функцій, покладених на сектор, сприяє створенню належних умов праці;

-подання на затвердження у встановленому порядку положення та змін до положення про сектор, посадові інструкції працівників сектору;

-розподіл посадових обов’язків між працівниками сектору, контролює стан виконавської дисципліни;

2) подає на розгляд та затвердження голові Сарненської районної державної адміністрації cтратегічний та операційний плани діяльності з внутрішнього аудиту та зміни до планів;

3) визначає необхідні обсяги часу на проведення всіх внутрішніх аудитів та завантаженість працівників сектору для проведення внутрішніх аудитів;

4) у разі обмеження сектору у ресурсах (трудових, фінансових, матеріальних) письмово інформує про це голову Сарненської районної державної адміністрації;

5) забезпечує організацію та проведення на належному рівні планових та позапланових внутрішніх аудитів, у тому числі безпосередньо їх очолює;

6) бере участь у підготовці аудиторських звітів, інформації про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей, що стосуються його проведення, для подання голові Сарненської районної державної адміністрації;

7) проводить моніторинг виконання (врахування) рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту;

8) повідомляє голову Сарненської районної державної адміністрації про результати впровадження аудиторських рекомендацій;

9) письмово повідомляє голову Сарненської районної державної адміністрації про недотримання райдержадміністрацією, її структурними підрозділами, а також комунальними підприємствами, установами та закладами, які належать до сфери управління райдержадміністрації, вимог законодавства при проведенні внутрішніх аудитів;

 10) за дорученням голови Сарненської районної державної адміністрації представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами, державними органами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями;

 11) організовує здійснення заходів щодо забезпечення охорони праці та техніки безпеки в секторі;

 12) забезпечує та контролює виконання працівниками сектору законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної аудиторської служби України, розпоряджень голови Сарненської районної державної адміністрації, а також дотримання Стандартів та Кодексу етики;

13) організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників сектору
та вивчення відповідних нормативно-правових актів у сфері бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності;

14) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) забезпечує проведення оцінки якості внутрішнього аудиту, у разі виявлення порушень та недоліків зазначеної оцінки якості, здійснює їх усунення;

16) у разі необхідності бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

17) за рішенням голови Сарненської районної державної адміністрації  входить до складу  колегії районної державної адміністрації та бере участь у її  роботі;

18) забезпечує підготовку та своєчасне подання  голові  Сарненської районної державної адміністрації звітів про результати діяльності сектору відповідно до вимог законодавства та Стандартів;

19) здійснює підготовку та своєчасне подання звіту про результати діяльності сектору  внутрішнього аудиту,  для подання його до відділу внут-рішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації;

20) забезпечує врахування рекомендацій, наданих відділом внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації за результатами зовнішньої оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в структурі Сарненської районної державної адміністрації;

21) відповідає  за збереження,   передачу  до  архіву  і  знищення  справ  внутрішніх аудитів відповідно до законодавства;
22) у разі неправомірного втручання третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту  та підготовку звіту про його результати письмово повідомляє про це голову Сарненської районної державної адміністрації;
23) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;
24) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

 

12. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень:

 

 1) взаємодіє з апаратом,  структурними  підрозділами Сарненської районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності, одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

 2) визначає цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, необхідні для виконання кожного аудиторського завдання.

 

13. Сектор не може брати участі у виконанні управлінських рішень, функцій та завдань з питань, які є предметом внутрішнього аудиту, готувати документи або виконувати іншу роботу, якість і результати яких він має досліджувати.

 

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання сектору визначає голова Сарненської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

15. Діяльність сектору здійснюється на основі плану діяльності
з внутрішнього аудиту.

 

16. Сектор утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

17. Місцезнаходження сектору: 34502, Україна, Рівненська область,        м. Сарни, вул. Демократична, 51.

 

 

Керівник апарату                                                                                                   

Сарненської районної

державної адміністрації                                                           Тамара ПУПКО