Також дивіться новини на facebook.com

ПОЛОЖЕННЯ про сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сарненської районної державної адміністрації

 ПОЛОЖЕННЯ

про сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Сарненської  районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення


1. Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

 Сарненської  районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом Сарненської  районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації.

 

2.  Сектор підпорядковується голові Сарненської  районної державної адміністрації, а з організаційних питань – керівнику апарату райдержадміністрації. Координацію діяльності сектору здійснює заступник голови райдержадміністрації, згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

3.  Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України,  актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також  цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання  та функції сектору

 

1.     Основними завданнями  сектору є:

 

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації;

        

         створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;

 

         впровадження ефективних механізмів комунікацій між райдержадміністрацією та інститутами громадянського суспільства;

 

аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі;

 

сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

 

         поширення інформації про діяльність районної державної адміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації та мережу Інтернет;

 

сприяння місцевим органам виконавчої влади в забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями.       

 

2. Сектор відповідно до покладених  на нього завдань:

 

аналізує діяльність інститутів громадянського суспільства в районі;

 

готує пропозиції щодо здійснення райдержадміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, їх залучення до формування та реалізації державної і регіональної політики;

 

спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації організовує публічні заходи райдержадміністрації за участю представників інститутів громадянського суспільства;

 

забезпечує розроблення та координує реалізацію районної програми сприяння розвитку громадянського суспільства;

 

забезпечує підготовку за участі структурних підрозділів районної державної адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

 

спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації проводить консультації з громадськістю, зокрема публічні громадські обговорення;

 

узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської  думки  під  час  прийняття  рішень райдержадміністрацією; 

 

сприяє роботі громадської ради при Сарненській райдержадміністрації;

організовує вивчення громадської думки щодо діяльності райдержадміністрації, проблемних питань району, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень;

 

здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими  структурними  підрозділами  райдержадміністрації  розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати їх розгляду;

 

готує пропозиції щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив в районі;

 

забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі;

 

надає методичну допомогу іншим структурним підрозділам райдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції;

 

вживає у межах компетенції заходи для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;

бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації щодо діяльності голови районної державної адміністрації, а також сприяє їх поширенню, організовує брифінги та прес-конференції за участю керівництва райдержадміністрації;

бере участь в організації та проведенні офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо;

 

готує та розміщує, у межах компетенції, інформаційні матеріали на офіційному веб-сайті та офіційній сторінці Facebook  Сарненської районної державної адміністрації;

 

бере участь у підготовці та поширенні матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції;

 

сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації усіх форм власності та утвердженню свободи слова;

 

проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу засобів масової інформації;

 

 у межах компетенції надає місцевим засобам масової інформації всіх форм власності методичну, організаційну та консультаційну допомогу;

 

сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

 

вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості;

 

         за дорученням голови районної державної адміністрації дає роз’яснення громадянам щодо змісту прийнятих розпоряджень з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;

 

         аналізує  оприлюднені   в   засобах  масової  інформації матеріали з питань,  що належать до компетенції сектору, готує у разі необхідності відповідні роз’яснення або спростування;

 

розглядає за дорученням голови райдержадміністрації звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції сектору;

 

здійснює підготовку оперативної інформації про основні події в районі та діяльність райдержадміністрації;

 

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

3. Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

 

ІІІ. Права сектору

Сектор має право:

одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

 

скликати в установленому порядку наради та проводити семінари  з питань, що належать до його компетенції;

 

вносити на розгляд керівництва райдержадміністрації питання, що  належать до компетенції сектору;

 

повертати посадовим особам документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення установлених вимог;

 

використовувати системи зв’язку і комунікації районної державної адміністрації.

ІV. Організація роботи та структура сектору

 

1. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо термінів, періодичності одержання і

передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

2. Структуру і граничну чисельність працівників сектору затверджує голова районної державної адміністрації.

     

3.  Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

На посаду завідувача сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

Завідувач сектору здійснює свої функції на підставі посадової інструкції, затвердженої керівником апарату районної державної адміністрації.

 

 Завідувач сектору:

 

здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про сектор;

 

розробляє посадові інструкції на посаду кожного працівника сектору і подає їх на затвердження в установленому порядку керівнику апарату районної державної адміністрації;

 

планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

 

визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками сектору, аналізує результати роботи;

 

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

 

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

 

забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності та заохочення  працівників сектору;

 

здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на сектор завдань.

 

 

 

 

Заступник голови адміністрації                                           Олександр ГУЗИЧ