Також дивіться новини на facebook.com

ПОЛОЖЕННЯ про фінансове управління Сарненської районної державної адміністрації

 

1. Фінансове управління Сарненської районної державної адміністрації (далі – фінансове управління) утворюється головою Сарненської районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне департаменту фінансів, департаменту економічного розвитку і торгівлі, департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації.

 

2. Фінансове управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови районної державної адміністрації,  а також цим Положенням.

Фінансове управління керується також наказами директора департаменту фінансів,  департаменту економічного розвитку і торгівлі, департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації, прийнятими у межах його компетенції.

 

3. Основними завданнями фінансового управління є:

1)  розроблення в установленому порядку прогнозу районного бюджету та проєкту районного бюджету;

2)  підготовка розрахунків до прогнозу районного бюджету та проєкту районного бюджету і подання таких документів для розгляду та схвалення Сарненській районній державній адміністрації;

3)  забезпечення в межах своїх повноважень ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

4)  розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

5)  проведення разом з іншими структурними підрозділами Сарненської районної державної адміністрації аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;

6)  здійснення в межах своїх повноважень державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

7)  координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

8)  забезпечення реалізації політики у відповідних сферах на території району, а саме:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної регіональної політики;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності                                                      та державно-приватного партнерства;

державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування;

державної цінової політики;

державної політики у сфері управління об'єктами державної власності,                   в тому числі корпоративними правами держави;

державної аграрної політики;

державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

соціальної політики на селі, сталого розвитку районного агропромислового ринку і сільських територій району;

 державної політики у сфері праці, соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань.

 

4. Фінансове управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

3) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими підрозділами районної державної адміністрації;

4) розробляє проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації;

5) бере участь у розробці пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;

6) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій, опрацьовує запити і звернення депутатів;

7) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

8) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

9) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

10) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

11) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

12) забезпечує захист персональних даних;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) у сфері фінансів:

готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в районі;

аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та враховує їх під час складання проєкту районного бюджету;

вносить пропозиції щодо прогнозу районного бюджету та проєкту районного бюджету;

готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку, підготовці балансу фінансових ресурсів району;

розробляє і доводить до відома  головних розпорядників бюджетних коштів  інструкції з підготовки бюджетних запитів;

визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

проводить під час складання і розгляду проєкту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проєкту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

організовує роботу з підготовки проєкту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації  порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, районної ради матеріалів для підготовки проєкту районного бюджету;

готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проєктів, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису  встановленим бюджетним призначенням;

затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями;

здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування  та аналіз стану надходження доходів  до районного бюджету;

в межах своїх повноважень організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Державної фіскальної служби України, територіальними органами Казначейства, іншими структурними підрозділами Сарненської державної адміністрації надходження доходів до районного бюджету;

готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

проводить  на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

 15) у сфері соціально - трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

забезпечує співпрацю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

проводить моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

бере участь у розробленні територіальної програми зайнятості населення, реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової служби);

бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією;

16) у сфері економічного і соціального розвитку району:

аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів              та галузей економіки району, проводить оцінку регіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;

виконує роботи з прогнозування економічного, соціального розвитку району;

здійснює організаційно-методичне керівництво, координує та забезпечує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розв’язання інших проблем комплексного розвитку району;

забезпечує виконання обласної програми соціально-економічного розвитку області на районному рівні;

здійснює координацію роботи, надання консультаційної, організаційно-методичної допомоги з питань розроблення програм економічного та соціального розвитку територіальних громад, окремих населених пунктів району, участі територіальних громад у реалізації спільних проєктів за участю міжнародних фінансових установ, направлених на вирішення існуючих проблемних питань у соціально-культурному розвитку району;

забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного               і соціального розвитку області на короткостроковий період, а також інших регіональних програм, розробником яких є департамент;

здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району для визнання територій депресивними; організовує розроблення програм подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

розробляє та організовує реалізацію програм і заходів, спрямованих             на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

спільно з іншими уповноваженими структурними підрозділами райдержадміністрації готує пропозиції щодо погодження інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях економіки, надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проєкти у пріоритетних галузях економіки;

забезпечує організацію конкурсного відбору проєктів,                                     що передбачають залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, здійснення моніторингу реалізації таких проектів, підготовку та подання необхідної інформації Рівненській обласній державній адміністрації, Рівненській обласній раді та центральним органам виконавчої влади;

 забезпечує організаційно-методичне забезпечення проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад;

надає консультативно-методичну допомогу у розробленні програм              та планів розвитку об’єднаним територіальним громадам, готує висновки райдержадміністрації за проєктними заявками на отримання субвенції                            з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад;

готує проєкти управлінських рішень з питань децентралізації державного управління, які належать до повноважень департаменту, та здійснює їх моніторинг;

розробляє проєкт районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує її виконання та здійснює моніторинг реалізації;

сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

здійснює моніторинг та аналіз внутрішньої торгівлі, побутових послуг            і тенденцій розвитку споживчого ринку району, розробляє та організовує реалізацію відповідних заходів та програм;

бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення                             у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання у межах наданих чинним законодавством повноважень;

бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування системи електронних закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, у межах наданих чинним законодавством повноважень;

сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

бере участь в інформаційно-методичному забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики             з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

забезпечує координацію роботи щодо оформлення та видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в районі;

забезпечує виконання обласною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію;

 забезпечує роботу з організації обстеження суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють операції з брухтом чорних та кольорових металів,    для видачі їм акту обстеження спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств згідно із вимогами Закону України «Про металобрухт»;

бере участь у розробленні заходів і програм, спрямованих                                 на раціональне використання природних ресурсів;

проводить комплексний аналіз розвитку економіки району.

17 ) сфері агропромислового розвитку:

здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації районній державній адміністрації, департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу;

готує пропозиції до проєктів програм і прогнозів районного соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

вносить департаменту економічного розвитку пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

складає баланси сільськогосподарських ресурсів;

надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

розробляє і вносить пропозиції облдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку районного ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;

готує пропозиції щодо укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод;

здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в області, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринків;

здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

координує виконання обласних та галузевих програм розвитку тваринництва;

забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо-, енергозберігаючих технологій;

розробляє обласні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу району;

у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлюваних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

сприяє веденню лісового господарства приватними підприємствами.

 

5. Фінансове управління має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до компетенції управління;

залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції фінансового управління;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції фінансового управління.

 

6. Фінансове управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Фінансове управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

 

8. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняються з посади начальником управління у порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

 

9. Начальник фінансового управління:

здійснює керівництво фінансовим управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у фінансовому управлінні;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про фінансове управління;

затверджує положення про відділи і посадові інструкції працівників фінансового управління та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу фінансового управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінансового управління;

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на фінансове управління завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії районної державної адміністрації

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси фінансового управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови районної державної адміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису фінансового управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису фінансового управління;

затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

здійснює добір кадрів;

здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби у фінансовому управлінні

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців фінансового управління;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового управління;

забезпечує дотримання працівниками фінансового управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Фінансове управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

 

11. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

 

12. Штатний розпис та кошторис фінансового управління затверджується головою районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

13. Фінансове управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.