Також дивіться новини на facebook.com

ПОЛОЖЕННЯ про управління освіти, культури, охорони здоров’я та спорту Сарненської районної державної адміністрації

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти, культури,

охорони здоров’я та спорту

Сарненської  районної

державної адміністрації

І.Загальні положення

1.1. Управління освіти, культури, охорони здоров’я та спорту Сарненської районної державної адміністрації, (далі – Управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові райдержадміністрації, профільним структурним підрозділам Рівненської обласної державної адміністрації.

1.2. До структури управління входять два відділи: відділ освіти, культури та спорту та відділ охорони здоров’я.

1.3. Повна назва: Управління освіти, культури,  охорони здоров’я та спорту Сарненської районної державної адміністрації.

Юридична адреса управління: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Демократична, 51.

1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Рівненської обласної, Сарненської районної державних адміністрацій, наказами профільних управлінь, відділів, департаментів Рівненської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Сарненської районної ради, а також цим Положенням.

1.5. У межах повноважень управління організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та спорту.

1.6. Управління здійснює координацію професійної діяльності закладів та установ  району у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та закладів фізичної культури та спорту.

ІІ. Основні завдання.

2.1. Управління відповідно до визначених завдань та повноважень:

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та спорту, культурної спадщини, державної мовної політики на території району;

- бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та спорту на території району;

- бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для розгляду на сесії Сарненської районної ради;

- готує разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- здійснює заходи щодо запобігання протидії корупції;

- здійснює інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

- вивчає стан виконання органами місцевого самоврядування, наданих повноважень у сферах освіти, культури, охорони здоров’я та спорту, культурної спадщини, а також державної мовної політики на території району; 

- забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів та доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності до кожного громадянина України;

- бере участь у вирішенні  трудових спорів (конфліктів) відповідно до законодавства;

- проводить моніторинг у сферах освіти, культури, охорони здоров’я та спорту, готує та в установленому порядку подає статистичну звітність; 

- сприяє загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

- бере участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики з питань розвитку інноваційної діяльності у сферах освіти, культури, охорони здоров’я та спорту, культурної спадщини, а також державної мовної політики на території району;

- здійснює аналіз та надає пропозиції щодо розвитку мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я та спорту;

- створює умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти;

- забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних особливостей району;

- здійснює контроль за дотриманням актів чинного законодавства з питань освіти, культури, охорони здоров’я та спорту, виконанням закладами освіти вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти, а також за дотриманням актів чинного законодавства у сфері інноваційної діяльності;

- забезпечує моніторинг діяльності у сферах освіти, культури, охорони здоров’я та спорту;

- сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

- сприяє діяльності молодіжних, дитячих громадських організацій, федерацій  із видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з  фізичної культури та спорту;

- забезпечує виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження здоров’я населення, а також  в наданні якісних медичних послуг;

- сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної і культурної самобутності національних меншин;

- сприяє  збереженню культурної спадщини району;

- сприяє забезпеченню доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для мешканців району;

- забезпечує захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, молоді та спорту.

2.2. Створює умови для:

- розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури та мистецтв;

- сприяння збереженню і розвитку мережі закладів культури, фізкультурно-спортивних закладів, вживання заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

- розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури, мистецтва та спорту;

- сприяння централізованого комплектування, формування, оновлення та використання бібліотечних фондів;

- сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують на території району у сфері культури та мистецтв;

- забезпечення аналізу потреби у працівниках у сфері культури та мистецтв району, з питань фізичної культури та спорту;

- розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у регіоні;

- діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності учнів та студентів, проведенні спортивних заходів, підготовці та участі їх у відповідних міжнародних спортивних змаганнях;

- сприяння діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту у здійсненні фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності ветеранів фізичної культури і спорту;

- збереження та відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

- аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, охорони культурної  спадщини у межах району та вживає заходів для усунення недоліків;

  - відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах освіти, культури та мистецтв, охорони здоров’я, охорони культурної спадщини, молоді та спорту державними нагородами і відомчими відзнаками, іншими формами заохочення;

- занесення об'єктів культурної спадщини району до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- подання у встановленому порядку голові райдержадміністрації, відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації пропозиції щодо формування державної політики у сферах освіти, культури, охорони здоров’я  та спорту.

2.3. Бере участь у:

- розробці проектів програм соціально-економічного та культурного  розвитку району; галузевих та районних програм, що стосуються компетенції управління, а також здійснює організацію та контроль за їх виконанням;

- організації та проведенні виставок-ярмарок, методичних і        науково-практичних семінарів, конференцій; проведенні роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованої молоді, організації проведення таких заходів, як змагання, конкурси, спартакіади, турніри, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня молоді.

- організації проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері  освіти, культури та спорту;

- здійсненні контролю збереження музейних предметів державної частини Музейного фонду України та які перебувають на території району.

2.4. Надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та спорту, охорони культурної спадщини тощо.

2.5. Збирає та оброблює статистичні дані у сферах освіти, культури, охорони здоров’я  та спорту, охорони культурної спадщини, релігії, а також здійснює контроль за їх достовірністю.

2.6. Веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють у районі, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними.

2.7. Забезпечує інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток, що знаходяться на їх території.

2.8. Бере участь у зміцненні міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.

        2.9. Проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну роботу з питань, що належать компетенції управління.

       2.10. Здійснює підготовку пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації; розроблення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку.

2.11. Сприяє, в межах своїх повноважень, виконанню програм (проєктів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями.

2.12. Порушує, у встановленому порядку, клопотання про відзначення працівників сфер освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, обдарованої молоді, педагогів, музикантів, лікарів, спортсменів, тренерів тощо, державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань тощо.

2.13. Бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

2.14. Забезпечує організацію роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, що відносяться до компетенції відділу.

2.15. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

2.16. Здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та спорту.

 2.17. Сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними організаціями.

2.18. Бере до відома і поважає традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

2.19. Надає організаційно-методичну допомогу органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям у сферах культури, мистецтв, молоді та спорту, охорони культурної спадщини, національних меншин та релігій.

2.20. Вживає заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя, гуманістичних цінностей, національної свідомості та патріотичних почуттів молоді.

2.21. Здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій щодо призначення грантів для обдарованої молоді та присудження премій за особливі досягнення молоді.

2.22. Координує діяльність закладів культури щодо збільшення кількості відвідувань молоддю закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців.

2.23. - здійснює інші, передбачені законодавством повноваження.

ІІІ. Права управління

 Відповідно до покладених завдань та повноважень  управління має право:

- отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  - брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою райдержадміністрації;

- залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізичної культури і спорту, культурної спадщини та релігії.

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції, утворювати робочі групи з питань, що належать до його компетенції;

- брати участь у відповідних комісіях щодо проведення конкурсів на посади керівників закладів освіти, культури, охорони здоров’я, спорту в установленому законом порядку.

 

IV. Організаційно-розпорядча діяльність.

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

4.2. Начальник управління:

- здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

- подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про управління;

- планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

-  звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

- може входити до складу колегії райдержадміністрації;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

- подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

-  забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

-  здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.3. Начальник управління може мати заступника.

4.4. Заступник начальника управління призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

4.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова райдержадміністрації.

4.6. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

      4.7.  Ведення бухгалтерського обслуговування управління та його відділів здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

      4.8. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законодавством порядку.

      4.9. Припинення діяльності (ліквідація, реорганізація) управління здійснюється за розпорядженням голови районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством України.

 

 

Перший заступник голови

Сарненської районної

державної адміністрації                                                  Людмила МАРИНІНА