Також дивіться новини на facebook.com

ПОЛОЖЕННЯ про відділ з питань правової роботи апарату Сарненської районної державної адміністрації

   I. Загальні положення
 

1.  Відділ з питань правової роботи апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом у складі апарату  Сарненської районної державної адміністрації.

2. Відділ підпорядковується безпосередньо керівнику апарату райдержадміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, Регламентом районної державної адміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, які регламентують роботу районної державної адміністрації.

4. З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України

5. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта райдержадміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з відділом не допускається.

6. Пропозиції відділу щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів райдержадміністрації є обов’язковими для розгляду головою райдержадміністрації.

7. У разі неврахування пропозицій відділу або часткового їх врахування відділ подає голові райдержадміністрації письмовий висновок до проєкту акта.

     
                            II. Основні завдання та функції
 

Основними завданнями відділу є:

-         правове забезпечення діяльності Сарненської районної державної

адміністрації;

-         організація  правової роботи, спрямованої на правильне застосування,

неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів апаратом райдержадміністрації та структурними підрозділами райдержадміністрації, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

- представництво інтересів райдержадміністрації в судах.

         Відділ відповідно до покладених на нього завдань :

1)  забезпечує реалізацію державної правової політики діяльності районної державної адміністрації;

2)  забезпечує відповідність законодавству та здійснює правову експертизу проєктів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації (далі – нормативні документи), візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проєктів у відповідність із вимогами законодавства;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України  проєкти розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації,  погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) перевіряє відповідність законодавству проєктів наказів керівника апарату районної державної адміністрації;

5) проводить юридичну експертизу проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації  підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

6) проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року №997;

7) проводить антидискримінаційну експертизу проєктів нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року №61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів»;

8) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти  та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність до законодавства;

9) інформує керівника апарату райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів  та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

10) вносить керівнику апарату райдержадміністрації  пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;

11) разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації  для вирішення питання щодо підготовки проектів розпоряджень та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

12) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

13) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

14) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

15) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

16) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

17)  сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає пропозиції голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

18) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівника апарату райдержадміністрації  щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного відділу, виконання актів Міністерства юстиції України  та його територіальних органів;

19) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

20) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

21) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників відділу, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови райдержадміністрації або керівника апарату райдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

22) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

23) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

24) забезпечує в установленому порядку представництво інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах;

25) здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії по встановленню розмірів орендної плати за використання земельних ділянок, які знаходяться у державній власності;

26) здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;

27) організовує роботу пов’язану з укладанням та розірванням договорів оренди землі, продажем земельних ділянок у власність відповідно до доручень, визначених розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

                                               III. Права відділу  
 

         При виконанні покладених на відділ завдань працівники відділу мають    право:

1) за дорученням керівництва райдержадміністрації проводити перевірки стану додержання Конституції України, законів України, інших актів законодавства структурними підрозділами райдержадміністрації, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків;  

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього  завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних органів влади, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу відділу;

3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації  та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом  відповідно до покладених на нього завдань;

4) інформувати керівника апарату райдержадміністрації про покладення на відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами територіальних органів влади, що належить до сфери управління райдержадміністрації.

5) скликати в установленому порядку наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

6) вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проєкти розпоряджень, наказів, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції відділу;

7) використовувати системи зв’язку і комунікації районної державної адміністрації.                           

IV.Структура відділу
 

1. Структура відділу, чисельність його працівників та Положення про відділ затверджується в установленому порядку  головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства України про державну службу.

 На посаду начальника, головного спеціаліста відділу  призначається особа, яка відповідає загальним вимогам, установленим Законом України «Про державну службу», та спеціальним вимогам, визначеним суб’єктом призначення з урахуванням рекомендацій, затверджених НАДС.

3. Начальник відділу:

1) представляє відділ у питаннях його діяльності, здійснює безпосереднє керівництво та організовує роботу відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, а також порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження;

2) бере участь у засіданнях, нарадах, що проводяться в райдержадміністрації при обговоренні питань, які мають відношення до практики застосування чинного законодавства та інших ділянок правової роботи;

3) планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів;

4) визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками відділу, проводить аналіз результатів роботи відділу і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу;

5) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ, забезпечує дотримання у відділі правил внутрішнього службового розпорядку;

6) забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

7) здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту райдержадміністрації та посадових інструкцій;

8) в обов’язковому порядку візує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, проекти  наказів керівника апарату райдержадміністрації, підписує інші документи в межах своєї компетенції;

9) організовує облік та зберігання документів відповідно до номенклатури справ Сарненської районної державної адміністрації у відповідності з чинним законодавством;

10) не допускає розголошенню у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або службових обов’язків;

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

12) веде особистий прийом громадян.

Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

Начальник відділу здійснює свої функції на підставі посадової інструкції, затвердженої керівником апарату районної державної адміністрації.

Працівники відділу здійснюють свої функції на підставі посадових інструкцій, погоджених начальником відділу та затверджених керівником апарату районної державної адміністрації.

На період відсутності начальника відділу у зв’язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю тощо його обов’язки покладаються на головного спеціаліста відділу з питань правової роботи апарату Сарненської районної державної адміністрації за наказом керівника апарату райдержадміністрації.

                   
                                  V. Заключні положення
 

 1. Робота відділу проводиться згідно з планами роботи відділу та районної державної адміністрації.

2. Керівництво райдержадміністрації зобов’язане створити умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

3. Покладення на відділ обов’язків, які не передбачені цим Положенням

не допускається.
 
 
Керівник  апарату адміністрації                                                    Тамара ПУПКО