Також дивіться новини на facebook.com

ПОЛОЖЕННЯ про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Сарненської районної державної адміністрації

  1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

 

1) відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (далі відділ) створюється в межах затвердженої головою райдержадміністрації структури і чисельності і є структурною одиницею апарату райдержадміністрації;

2) відділ в своїй діяльності керується нормативними актами законодавчої та виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, положенням про відділ, інструкцією з бухгалтерського обліку, Бюджетним кодексом України та іншими нормативними актами фінансового характеру.

 
2.ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ:
 

1)  ведення   бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати  діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного   законодавства   при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до   взятих бюджетних   зобов'язань,   достовірного   та   у   повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і   рухом   майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5)  запобігання виникненню   негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

6) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Відділ   відповідно до покладених на нього завдань:

1) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу    звітність    (декларації)    в    порядку,   встановленому законодавством;         

2)  своєчасно подає звітність;

3)  своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

4)  забезпечує дотримання вимог нормативно-правових   актів щодо:

- використання фінансових,   матеріальних (нематеріальних) та інформаційних  ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

5) проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської   заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо   стягнення   дебіторської   та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

6)  забезпечує:
- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та    правильність    оформлення    інформації, включеної до реєстрів   бюджетних   зобов'язань   та   бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та додаються в процесі казначейського обслуговування;

7) здійснює обробку та захист персональних даних працівників в базі персональних даних «Бухгалтерський облік».

 
3.ПРАВА ВІДДІЛУ:
 

1) представляти райдержадміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового    державного    соціального    страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу   структурними    підрозділами райдержадміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за   їх дотриманням;

3) одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) виносити на розгляд голови райдержадміністрації питання, які відносяться до компетенції відділу. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб райдержадміністрації, органів місцевої виконавчої влади, матеріали необхідні для виконання покладених до нього функцій.

 
4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ:
 

1) відділ очолює начальник відділу - головний бухгалтер, який призначається і звільняється із займаної посади наказом керівника апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу;

2) відділ в своїй діяльності підпорядковується голові райдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації;

3) начальник відділу може мати заступника;

4) заступник начальника відділу та працівники відділу призначаються на посаду та звільнюються з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації, згідно із законодавством про державну службу.

5) у разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності, тощо) виконання його обов'язків покладається на заступника начальника відділу, а у разі відсутності заступника начальника відділу  відповідно до наказу керівника апарату райдержадміністрації - на іншого працівника відділу;

           6) граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних кошторисних призначень.

5.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ-ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР:

 

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2) здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   її   працівниками   з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

4) підписує звітність та документи, які є підставою для:

 - перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

 - проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

 - оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

 - проведення інших господарських операцій;

5) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

6)  здійснює контроль за:

 - відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог   законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

7) погоджує   документи,   пов'язані   з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

 
 
 
 
 
Керівник апарату адміністрації                                   Тамара ПУПКО